สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 

อ้วนลงพุง
   
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน
 
ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 10 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 21มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ครั้งที่ 6/2554 วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 10 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ครั้งที่ 5/2554 วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 10 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ครั้งที่ 4/2554 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 10 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ครั้งที่ 3/2554 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ครั้งที่ 2/2554 วันพุธที่ 19 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ครั้งที่ 1/2554 วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

KNOWLEDGE ASSET

ชุมชนนักปฏิบัติ(อ้วนลงพุง)
 

 

mat


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966  โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th