สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 

องค์ความรู้

ผลสำเร็จของการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน
  องค์ประกอบของการจัดตั้งศูนย์เบาหวานและศูนย์ดูแลสุขภาพเท้า
  แนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน
การพัฒนาระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน
การพัฒนาบริการคัดกรองโรคที่สำคัญให้กับประชาชน ปีงบประมาณ 2554
  รายงานเรื่อง การพัฒนาการบริการคัดกรองโรคที่สำคัญให้กับประชาชน
  คู่มือการตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยตนเอง
  มะเร็งปากมดลูก
  พิชิตอ้วน พิชิตพุง
  เบาหวาน ป้องกัน ควบคุมได้
  การดูแลตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง
  มะเร็งตับ
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบครบวงจร
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน
การพัฒนาบริการคัดกรองโรคที่สำคัญให้กับประชาชน ปีงบประมาณ 2553
การพิจารณายุติการตั้งครรภ์
พัฒนาคุณภาพในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
การเก็บเสมหะผู้ป่วยวัณโรคส่งตรวจให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
การพัฒนาระบบการดำเนินงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
การจัดการความรู้ในการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรค
mat


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966  โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th