สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี (OSCC)
คำสั่ง
โครงการ
คู่มือการดำเนินงานศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
CKO Team (คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร สำนักการแพทย์)
 
คำสั่งคณะกรรมการ
รายงานการประชุม ครั้งที่1
รายงานการประชุม ครั้งที่2
KM Team (คณะกรรมการบริหารศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี สำนักการแพทย์)
 
คำสั่งคณะกรรมการบริหารศูนย์
รายงานการประชุม ครั้งที่1

รายงานการประชุม ครั้งที่2

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการสำนักการแพทย์
เกณฑ์มาตรฐานบริการดูแลเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง
แผนดำเนินงานโครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
กิจกรรมต่างๆ
 
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธฺโร อุทิศ
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
โรงพยาบาลสิรินธร
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 
พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546
พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง 2550
กองทุนค้มครองเด็กเพื่อเด็กและครอบครัว
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก
รายงานสถิติผู้ป่วยศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เด็กและสตรี
 
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
แบบรายงานสถิติ
ผลการดำเนินงานและแผนงานศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี สำนักการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2550-2551
รายงานการศึกษาดูงาน
 
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กรณีศึกษา
 
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 2551 2552
โรงพยาบาลกลาง 2551 2552
โรงพยาบาลตากสิน 2551 2552
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 2551 2552
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธฺโร อุทิศ 2551 2552
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 2551 2552
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 2551 2552
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 2551 2552
โรงพยาบาลสิรินธร 2551 2552
mat


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966  โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th