สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 

วัณโรค (TB)
   
รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ
แนวคิดและความเป็นมาของการจัดการความรู้ ( Knowledge Management )
โครงการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบฯ
ตารางแสดงความรู้ที่จำเป็นและกิจกรรมการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ ( Knowledge Management ) โดยสำนักงาน (กพร.)
การจัดการความรู้ ( Knowledge Management ) โดยสำนักงาน (กก.)
TUBERCULOSIS IN THAILAND EPIDEMIOLOGY AND PROGRAM PERFORMANCE 2001-2005
แผนงานการควบคุมวัณโรคแห่งชาติ
การดูแลรักษาวัณโรคตามมาตรฐานสากล (ISTC)
คู่มือ MMWR 2005
คู่มือแนวทางการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
แนวทางการดำเนินงานด้านวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์
 
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธฺโร อุทิศ
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
โรงพยาบาลสิรินธร
รายงานผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
ทำเนียบผู้ประสานงานวัณโรค
การนำเสนอผลการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์
 
ครั้งที่ 1/2551
ครั้งที่ 2/2551
การประชุมที่เกี่ยวข้อง
 
การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2550
การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2550
การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2551
การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2551
การประชุมแนวทางการบริหารจัดการโรควัณโรคแบบครบวงจร
การประชุมแนวทางการป้องกันเชื้อวัณโรคดื้อยา (MDR/XDRTB)
การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันโรคในบุคลากร 15 ส.ค. 2551
การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันโรคในบุคลากร 11 ก.ย. 2551
การประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการควบคุมวัณโรค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 30 ก.ย.2551ณ กระทรวงสาธารณสุข
ภาพรวมการประชุม
การประเมินผลสำเร็จของการจัดการความรู้ ปี พ.ศ.2550
ผลงานวิจัย
การนิเทศงานคลินิกวัณโรค
 
mat


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966  โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th