สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559 : ด้านการศึกษาวิจัย)

คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สำนักการแพทย์
(ฉบับร่าง 20 เม.ย.2555)
  วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีเครือข่ายบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ
ยอมรับระดับประเทศ
 

พันธกิจ

ให้บริการแบบองค์รวม ส่งเสริมเครือข่ายบริการด้านการแพทย์ให้เข้มแข็ง สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน  มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ จัดอัตรากำลังให้เพียงพอ พัฒนาบุคลากร    งานวิชาการ การศึกษา และงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์เพื่อรองรับภัยพิบัติ

  เป้าประสงค์ที่ 2

พัฒนาความเป็นเลิศทางการแพทย์ งานวิจัย การศึกษาต่อเนื่อง  
  วัตถุประสงค์ด้านงานวิจัย

 มีการพัฒนาวิชาการ วิจัย นวตกรรมและเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
  ตัวชี้วัด

1. จำนวนผลงานวิจัย / Innovation / R2R ที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับ
    ระดับประเทศ อย่างน้อย 5 เรื่อง / ต่อปี
2. จำนวนผลงานวิจัยที่ทำร่วมกับเครือข่ายใน สนพ. อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
3. จัดประชุมวิชาการสำนักการแพทย์ กทม. อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
 
โครงการ/กิจกรรม


1. จัดตั้งศูนย์วิจัยและผลิตนวัตกรรม
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สนับสนุนงานวิจัย
4. จัดระบบรองรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-library)
5. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทุกไตรมาส
6. โครงการวิจัยร่วมระหว่างเครือข่าย
7. โครงการวิจัยที่ชี้นำสังคม
8. ประชุมวิชาการ สนพ.
9. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกเครือข่าย
 
mainContent


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966  โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th