สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 
::คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์:: 
 

 

 
 


 

 

 

 


ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร

 
     

นายสมชาย  จึงมีโชค
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร

นายชาลี วชิรศรีสุนทรา
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร

     
นางสาวสุภาพร กรลักษณ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง
นางสิรินาถ เวทยะเวทิน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน

นายสุกิจ ศรีทิพยวรรณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์
     

นายเพชรพงษ์ กำจรกิจการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชฺตินฺธโร อุทิศ

นายชัยยศ เด่นอริยะกูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เวชการุณย์รัศมิ์
นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
     
นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
นายยลชัย จงจิระศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
นางอัมพร เกียรติปานอภิกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุ
บางขุนเทียน
     
นางอนงค์ภัทร์ โคตรสมบัติ
เลขานุการ สำนักการแพทย์
นายขจร อินทรบุหรั่น
ผู้อำนวยการกองวิชาการ
นายพรเทพ แซ่เฮ้ง
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร(เอราวัณ)
     
mat


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966  โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th