สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 
::คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์:: 
 

 
 

นายชาลี วชิรศรีสุนทรา
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร

 
     

นายสมชาย  จึงมีโชค
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร

นางสาวสุภาพร กรลักษณ์
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร

     
นายเพชรพงษ์ กำจรกิจการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง
นางสิรินาถ เวทยะเวทิน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน

นายสุกิจ ศรีทิพยวรรณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์
     

นายขจร อินทรบุหรั่น
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชฺตินฺธโร อุทิศ

นายชัยยศ เด่นอริยะกูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เวชการุณย์รัศมิ์
นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
     
นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
นายยลชัย จงจิระศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
นางอัมพร เกียรติปานอภิกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุ
บางขุนเทียน
     
นางอนงค์ภัทร์ โคตรสมบัติ
เลขานุการ สำนักการแพทย์
นางคัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา
ระบบบริการทางการแพทย์
นายพรเทพ แซ่เฮ้ง
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร(เอราวัณ)
     
mat


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7505 , 0-2220-7510  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th