>

ปฏิทินกรรม สำนักการแพทย์

ประจำเดือน มิถุนายน (June) 2558

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1 2 3 4 5 6
  วันวิสาขบูชา  
การพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร
การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ
ผู้ป่วยทารกแรกเกิด รุ่นที่1
 
โครงการ "ค้นฟ้า คว้าเอว
ปี 2558"
โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (ปฏิบัติดีไม่มีโรค)
ตรวจเยี่ยมระบบส่งต่อ   การเลือกตั้ง
อนุกรรมการสามัญ
ประจำกรุงเทพมหานคร
7
8
9
10
11
12
13
 
อบรม IC ประจำปี 58 รุ่นที่ 1 (ขั้นสูง)
อบรมการดูแลสุขภาวะเด็กและสตรี
ในประชาคมอาเซียน
การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ
ผู้ป่วยทารกแรกเกิด รุ่นที่2
 
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
CQI ครั้งที่ 10
 
อบรม IC ประจำปี 58 รุ่นที่ 2 (ขั้นสูง)
14
15
16
17
18
19
20
  การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารความเสี่ยง
ในโรงพยาบาล (RM)
การอบรม IC ประจำปี Infection control
in The Era of Healthcare Quality
Improvement
ฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
การฝึกซ้อมดับเพลิงและ
การฝึกซ้อมหนีไฟ
 
ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตาม
ความคืบหน้า
อบรม IC รุ่น 1(พื้นฐาน) -อบรม IC รุ่น 2 (พื้นฐาน)
-ตรวจราชการ (คณะผู้ตรวจฯ)
อบรม
well being caring
21
22
23
24
25
26
27
    การให้ความรู้ทางวิชาการ
แก่ผู้สูงอายุ
       
28
29
30