สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 

 
• ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน (ยังไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
• นโยบายหรือการตีความข้อกฎหมาย (ยังไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
• แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ (ยังไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
• คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน (ยังไม่มีภารกิจที่เกี่่ยวข้อง)
• สิ่งพิมพ์เผยแพร่ (ยังไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
• สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญารร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ (ยังไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
• มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือ ข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณา (ยังไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
• ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
     – ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     – ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

mainContent


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7505 , 0-2220-7510  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th