สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 
:: เมษายน 2558 ::
08/04/58
รพล. กิจกรรมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ประจำปี 2558
09/04/58
รพล. กิจกรรมประกวดสุขภาพผู้สูงอายุของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ประจำปี 2558
รพล. กิจกรรมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ประจำปี 2558
รพล. กิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี2558 กวช.และนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
10/04/58
รพล. กิจกรรมมหาสงกรานต์ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่
23/04/58
รพล. ร่วมแข่งขันกีฬากับสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
02/04/58
รพส. poster_เปิดศูนย์อาหาร สสส 2เมย.58
17/03/58
รพจ.รับการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
18/03/58
รพจ. รายการ "คุยกับหมอ" ช่อง TNN24 นำเสนอโครงการผ่าตัดมดลูก ผ่านกล้อง 284 ราย
18/03/58
รพร. กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
25/03/58
รพร. อบรมฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่
26/03/58
รพร. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรับอุบัติภัยหมู่
27/03/58
รพร. คำชื่นชม จากคอลัมน์สังคมประชาคมเมือง
30/03/58
รพร. ประชาสัมพันธ์มหกรรมแพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือก
02/04/58
รพร. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
02/04/58
รพร. ประมวลภาพมหกรรมแพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือก
09/04/58
รพร. สวัสดีปีใหม่ไทย
09/04/58
รพร. ประมวลภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา รพ.ราชพิพัฒน์ 16 ปี
10/04/58
รพร. ภาพผลการประกวดสุขภาพผุ้สูงอายุ
10/03/58
รพจ.ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุสอนเดคูพาจ
13/03/58
รพจ. Metro TV ถ่ายทำรายการศุกร์สุขภาพ คลินิกฝังเข็มการแพทย์ทางเลือก
10/04/58
รพก. งานประเพณี วันสงกรานต์ โรงพยาบาลกลาง ประจำปี 2558
01/04/58
ศบฉ. ประชุมกลุ่มงานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เดือน เม.ย.58
07/04/58
ศบฉ. ประชุมพยาบาลคัดกรองและสายด่วนกู้ใจ ครั้งที่ 3/2558
07/04/58
รพก. สรงน้ำพระพุทธมงคลบพิตรวิชิตโรคาพาธ
07/04/58
รพก. โครงการ HAPPY RELEX'S DAY @ KLANG HOSPITAL
02/04/58
รพก. งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา
02/04/58
รพก. งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา
03/04/58
รพก. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ด้วยการรักษาทดแทนไต
01/04/58
รพก. การปฐมนิเทศแพทย์ฝึกหัดประจำปีการศึกษา 2558 และมอบประกาศนียบัตรแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2557
02/03/58
รพท. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยฯ
05/03/58
รพท. โครงการผ่าตัดตาต้อกระจกฟรี
09/03/58
รพท. ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
10/03/58
รพท. รับมอบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
17/03/58
รพท. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
24/03/58
รพท. กิจกรรมรณรงค์วันวัณโรคโลก (เข้าถึงทุกราย รักษาหายทุกคน)
31/03/58
รพท.ร่วมใจบริจาคโลหิต
25/03/58
ศบฉ. ร่วมอบรมการฝึกซ้อมและจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉิน
30/03/58
ศบฉ. สอนวิธีปฐมพยาบาล First Aid And CPR แก่พนักงานบริษัท MARUYU
08/04/58
รพต. โรงพยาบาลตากสินจัดงาน "มหาสงกรานต์ สานใจ สานวัฒนธรรม"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :: เมษายน 2557 ::

 

 

 

 

 

 

 

 

:: เมษายน 2556 ::
25/04/56 โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี รพก.
26/04/56 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมพลังคุณค่า พัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรเพื่อรับใช้ประชาชน รพว.
โครงการการเสริมสร้างพลังคุณค่าเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการให้บริการ
22/04/56 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาล
โครงการการอบรมส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
23/04/56 พิธีเปิดการแข่งขันเปตอง กีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2556 รพก.
25/04/56 ประชุมวิชาการผ่าตัดผ่านกล้อง (BMIS 2013) รพจ.
24/04/56 ไ้ข้หวัดนก H7N9
18/04/56 ศูนย์เอราวัณรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจาก นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ รองผู้อำนวยกาสำนักการแพทย์ ศบฉ.
30/04/56 การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการบันทึกทางการพยาบาลแนวใหม่ รพจ.
มาตรการป้องกันการเกิดไข้เลือดออก 5ป 1ข
19/04/56 กำหนดการอบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง(ผู้ใหญ่)
18/04/56 ร่วมฟังธรรมบรรยายเสียงตามสาย ครั้งที่ 2
10/04/56 จัดงานวันสงกรานต์
09/04/56 ศึกษาดูงานคุณภาพบริการการแพทย์และสาธารณสุขที่ รพจ.
รดน้ำขอพรผู้อาวุโส ชมรมผู้สูงอายุ
05/04/56 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 41 ปี "รักใสใส...หัวใจสีขาว"
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 41 ปี
รณรงค์ประยัดพลังงาน
กำหนดการงานวันสงกรานต์
04/04/56 ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 41 ปี
02/04/56 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ศบฉ.
03/04/56 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรม 5ส จาก โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รพก.
02/04/56 ต้อนรับคณะวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมวิชาการเรื่อง "กรุงเทพมหานครกับบทบาทด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู้ประชาคมอาเซียน"
05/04/56 ประชาสัมพันธ์งานวัดสถาปนาครบรอบ 41 ปี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รพจ.
29/03/56 รับสมัครประกวดเทพีสองกรานต์
26/03/56 โครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก
24/03/56 เดินวิ่งการกุศล มอบรถกู้ชีพให้ศูนย์เอราวัณ

 

 

 

 

 

 

 

 


:: เมษายน 2555 ::

02/04/55 การแข่งขันฟุตบอลแมตท์กระชับมิตร ระหว่าง รพจ. กับ รพว.
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร เข้ารับตำแหน่งใหม่
04/04/55 รพจ. จัดสัมนาวิชาการประจำปี 2555 ครั้งที่ 111 เรื่องการดูแลผู้สูงอายุอย่างมืออาชีพ (Smart Care For The Elderly Person)
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพจ. จัดประชุม Interhospital Conference สำหรับแพทย์กุมารเวชกรรมในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กทม.
11/04/55 กิจกรรมวันสงกรานต์ โรงพยาบาลกลาง
12/04/55 รพจ. จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ
รพจ. จัดงานวันสงกรานต์
23/04/55 ศูนย์เอราวัณ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐาน เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบฯ ในการช่วยเหลือผู้ป่วย
กลุ่มงานคลินิกนมแม่ จัดกิจกรรมนิทรรศาการสัปดาห์รณรงค์ป้องกันภาวะการคลอดก่อนกำหนดประจำปี 2555
24/04/55 กำหนดการโครงการฝ่าวิกฤตพิชิตพุง ครั้งที่ 1
26/04/55 รพจ. ร่วมใจใช้สิทธิเลือกตั้ง
คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์และโรงพยาบาลกลาง ร่วมเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

 

 

 

 

 


mainContent


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966  โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th