สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 
:: มีนาคม 2558 ::
20/03/58 ศบฉ. พิธีปิดมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรม EMD:Emergency Meducal Dispatch Development Program รุ่น 1 ปี 58
24/03/58 รพต. โรงพยาบาลตากสินจัดโครงการรณรงค์ป้องกันวัณโรค
17/03/58 รพร. ประชาสัมพันธ์มหกรรมฝังเข็มครั้งที่ 4 (กิจจกรรมวันที่ 2)
17/03/58 รพร. Big cleaning Day
02/03/58 รพร. กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
03/03/58 รพร. ผลการประกวดคำขวัญอนุรักษ์พลังงาน รพ.ราชพัฒน์
09/03/58 รพร. ตรวจเยี่ยมการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน
10/03/58 รพร. รับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ
13/03/58 ศบฉ. ศูนย์เอราวัณรับการอบรม BMA GIS Online ประจำปีงบประมาณ 2558
13/03/25 ศบฉ. ศูนย์เอราวัณประชุมคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/25558
16/03/58 ศบฉ. ศูนย์เอราวัณกำหนดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการอำนวยการทางการแพทย์ฉุกเฉิน Emergency Meducal Dispatch Development Program รุ่น 1 ปี 58
12/03/58 รพก. การสอบสัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ ในสังกัดสำนักการแพทย์
16/03/58 รพจ. คุมกำเนิด มดลูกหย่อน รู้ได้ในอโรคาไลฟ์
20/03/58 รพจ. เข้ารับการตรวจพัฒน่าสภาพแวดล้อมในการทำงาน สนพ.
11/03/58 ศบฉ. ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ศบฉ. ประชุมกลุ่มงานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือน มี.ค.
ศบฉ. แสตนด์บายด้านการแพทย์ฉุกเฉินดูแลผู้นำจากเอเชีย-ยุโรป ในการประชุมผู้นำเมืองเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 3
12/03/58 ศบฉ. แสตนด์บายด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงาน กพ.
03/02/58 รพท. กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ
05/02/58 รพท. กิจกรรมการประกวดกระปุกออมสิน
10/02/58 รพท. รับค่าคลอดข้างเตียง
รพท. เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
11/02/58 รพท. ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
12/02/58 รพท. บ้านของเรา บ้านเดียวกัน
13/02/58 รพท. รับค่าคลอดข้างเตียง
20/02/58 รพท. กิจกรรมคลินิกผู้สูงอายุ
07/02/58 รพท. รับการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
05/03/58 ศบฉ. ออกรายการเจาะประเด็น ทางช่อง Metro TV PSI 221 โทรทัศน์มหานคร ตอน "ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม.(ศูนย์เอราวัณ)"
06/03/58 ศบฉ. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักการแพทย์
09/03/58 ศบฉ. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐานร่วมกับ 8 มูลนิธิ
10/03/58 ศบฉ. ผู้ตรวจราชการประจำเขตราชการกรุงเทพมหานคร 2 เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เอราวัณ
10/03/58 รพก. ตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักการแพทย์ ประชุมวิชาการประจำปี National Forum ครั้งที่ 16
11/03/58 รพก. บุคคลากรของโรงพยาบาลกลาง เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี National Forum ครั้งที่ 16
03/03/58 รพล. วันคล้ายวันสถาปนาของโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ครบรอบ 27 ปี เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2558
06/03/58 รพก. เปิดงานวันสตรีสากล
  รพก. ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง
13/02/58 รพจ. กำหนดการ Big Cleaning Day
12/02/58 รพจ. ปันฝันปันยิ้มถ่ายทำโครงการผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง 284 ราย
13/02/58 รพจ. Big cleaning Day
02/03/58 ศบฉ. เตรียมซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินร่วมกับ BMCL เดือน พ.ค.58
20/02/58 ศบฉ. ดูแลประชาชนที่ติดตามการถ่ายทอดสดจากทำเนียบรัฐบาล
23/02/58 ศบฉ. เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักการแพทย์
25/02/58 ศบฉ. ซ้อมแผนการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินกรณีเผชิญเหตุอุบัติภัยสารเคมีและสิ่งมีพิษ
ศบฉ. รับการตรวจประเมินการดำเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน (5ส.) ครั้งที่ 1/2558
26/02/58 ศบฉ. ร่วมงานมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2558 เรื่อง "เลิกบุหรี่ 360 องศา"
25/02/58 รพก. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานปฏิบัติการพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
24/02/58 รพก. การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักการแพทย์
30/01/58 รพจ. ศูนย์นมแม่รพจ.ให้ความรู้ในรายการข่าวช่อง 3 แฟมิลี่
02/02/58 รพจ. รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก
05/02/58 รพจ. ช่อง ONE HD ถ่ายทำศูนย์นมแม่ รพจ.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
:: มีนาคม 2557 ::
6 มี.ค. 57 รพก. ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากองค์กร Hospital preparedness for emergencies (HOPE) ที่ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมงานด้านสาธารณภัยของโรงพยาบาล
รพจ. อบรมเชิงปฏิบัติการ Risk Management for Non-Clinical Risk
รพจ. ออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วย ติดตามผลการดูแลรักษาในชุมชน
รพจ. ร่วมมอบเงินค่าคลอดบุตรแก่ผู้ประกันตน
รพจ. ศูนย์ความเป็นเลิศผ่าตัดผ่านกล้อง รพจ. ออกหน่วยอัลตราซาวน์เคลื่อนที่
รพจ. ติดตามการดำเนินงาน 3อ. ครั้งที่ 4
รพจ. ลงข่าวนสพ.มติชน รพจ.บริการตรวจอัลตราซาวด์ ฟรีเจ้าหน้าที่ กทม.
7 มี.ค. 57 ศบฉ. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2557
10 มี.ค. 57 รพก. กิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2557 บริเวณโถงลิฟต์ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง
20 มี.ค. 57 รพต. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสินเข้ารับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นประจำปี 2556
รพต. เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
รพต. โรงพยาบาลตากสินจัดนิทรรศการรณรงค์ป้องกันวัณโรค
รพต. โรงพยาบาลตากสินจัดกิจกรรม "แบ่งสรร ปันรัก" Love & Share
24 มี.ค. 57 รพจ. เข้ารับการตรวจประเมินการดำเนินงาน 5ส
รพจ. เข้ารับการตรวจประเมินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน

รพจ. อบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

รพจ. กำหนดการฝ่าวิกฤตพิชิตพุง ครั้งที่ 2
รพจ. กำหนดการงานปชส. รพจ.เพื่อเลือกสถานพยาบาลของผู้ประกันตน
26 มี.ค.57 ศบฉ. พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน
รพจ. บริการตรวจอัลตร้าซาวด์เคลื่อนที่
27 มี.ค. 57 รพจ. เปิดบ้านสัมพันธ์ผู้ประกันตน ตอกย้ำที่หนึ่งสถานพยาบาลในดวงใจผู้ประกันสังคม

รพจ. นพส.แนวหน้าลงสื่อ รพจ. เปิดบ้านสัมพันธ์ผู้ประกันตน

รพจ. กองปชส. ลงสื่อ รพจ. เปิดบ้านสัมพันธ์ผู้ประกันตน
รพจ. กลุ่มงานอนามัยชุมชน รพจ. ออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัว (Home Health Care)
รพจ. อบรมการให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจในผู้ใหญ่และเด็ก
รพจ. ฝ่าวิกฤตพิชิตพุงครั้งที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: มีนาคม 2556 ::
26/03/56 บริจาคเครื่อง Infusion Pump ให้กับโรงพยาบาลกลาง รพก.
20/03/56 การอบรมโครงการฟื้นฟูวิชาการเวชกรฉุกเฉินชั้นพื้นฐาน Refreshing EMT Basic Course ศบฉ.
24/03/56 กิจกรรม Mitsubishi Run For Health วิ่ง มอบ สุข
25/03/56 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2556
11/03/56 รับโล่รางวัลฟ้าใส Award ระดับเงิน รพจ.
18/03/56 แถลงข่าว เดิน วิ่งการกุศล Bangkok Mitsubishi Electric Run For Health
19/03/56 จัดปฏิบัติธรรมประจำเดือนเกิด มีนาคม
26/03/56 ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน
คอลเกตมอบยาสีฟันตัวอย่างให้รับ รพจ.
การฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 5
พ่อจ๋า...ลาคลอด มากอดหนู
19/03/56 ประชุมวิชาการ เรื่อง Suegery in Metropolis 2013 รพก.
02/03/56 ออกรายการ รายการตามไปดูกรุงเทพฯ ทางช่อง 5 รพจ.
04/03/56 พยาบาลจากต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
07/03/56 รางวัลผู้โชคดีที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ
07/03/56 คณะผู้ตรวจกรุงเทพมหานคร เข้าสัมภาษณ์ เรื่องความสำเร็จของการจัดกิจกรรม 54 ฝ่ายพัสดุ ตึกเอื้อประชา รพก.
16/02/56 ภก. คมสัน ออกอากาศวิทยุ สวพ.91 รายการยาน่ารู้ รพจ.
23/02/56 จัดค่ายอาสาฯ ทำดีแทน...คุณแผ่นดิน
27/02/56 รับการตรวจประเมินผลกิจกรรม 5ส
ตามมาดู รพจ. กับรายการ ตามไปดู กทม.

 


mainContent


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966  โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th