สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 
:: เดือนกันยายน 2558 ::
3/9/2558
3/9/2558
24/8/2558
5/9/2558
29/8/2558
31/8/2558
15/8/2558
16/8/2558
19/8/2558
24/8/2558
26/8/2558
27/8/2558
27/8/2558
28/8/2558
28/8/2558
3/9/2558
4/9/2558
4/9/2558
21/7/2558
22/7/2558
23/7/2558
24/7/2558
27/7/2558
27/7/2558
28/7/2558
3/8/2558
4/8/2558
11/8/2558
11/8/2558
12/8/2558
14/8/2558
14/8/2558
15/8/2558
17/8/2558
18/8/2558
20/8/2558
20/8/2558
21/8/2558
22/8/2558
22/8/2558
26/8/2558
7/9/2558
9/9/2558
9/9/2558
26/8/2558
3/9/2558
4/9/2558
11/9/2558
10/9/2558
10/9/2558
3/9/2558
16/9/2558
18/9/2558
10/9/2558
11/9/2558
18/9/2558
18/9/2558
3/8/2558
5/8/2558
5/8/2558
7/8/2558
10/8/2558
11/8/2558
12/8/2558
13/8/2558
15/8/2558
16/8/2558
18/8/2558
20/8/2558
24/8/2558
27/8/2558
27/8/2558
23/9/2558
24/9/2558
22/9/2558
17/9/2558
7/9/2558
21/9/2558
25/9/2558
16/9/2558
16/9/2558
16/9/2558
16/9/2558
18/9/2558
18/9/2558
21/9/2558
22/9/2558
24/9/2558
24/9/2558
26/9/2558
รพก ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น
รพก กินอย่างเบาหวาน น้ำตาลตี๊ดี
ศบฉ แพทย์ประจำบ้าน รพ.รามาธิบดี ศึกษา ฝึกปฏิบัติงาน 
ศบฉ อบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์อบรม (First Responder)
ศบฉ การสอบขึ้นทะเบียนพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ศบฉ ประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Service Plan)
รพว แข่งขันกีฬาสำนักการแพทย์ ประจำปี 2558
รพว Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่
รพว ตรวจประเมินสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก
รพว รับมอบเครื่องมือเครื่องตรวจอวัยวะภายในลูกตา
รพว สักการะพระพุทธโสธร พระพรหม
รพว วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 31 ปี (ศาสนาพุทธ)
รพว วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 31 ปี 
รพว บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
รพว บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ศบฉ ให้ความรู้การปฐมพยาบาลในโครงการการแพทย์ฉุกเฉินชุมชน
ศบฉ ร่วมรณรงค์ใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์
ศบฉ ร่วมแถลงมาตรการดูแลด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
รพร ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุ
รพร การตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ
รพร ค่ายอบรมเบาหวาน " รู้ตัว รู้ใจ ...ห่างไกลเบาหวาน"
รพร คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ม.มหิดล เข้านิเทศนักศึกษา
รพร ตรวจเยี่ยมประเมินผลโครงการเพื่อพัฒนาบริการด้าน HIV
รพร แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องบันทึกการพยาบาล
รพร แสดงความยินดีกับ " คุณกษิระ ศรีเจริญ "
รพร ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมในการทำงาน
รพร ตรวจประเมินศักยภาพหน่วยบริการตามตัวชี้วัดด้านเอดส์
รพร ประชาสัมพันธ์งาน " ภูษาผ้าไทย " เทิดไท้องค์ราชินี
รพร ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ รพร.
รพร ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
รพร กิจกรรมภูษาผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี
รพร เตรียมสถานที่สำหรับแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์
รพร กีฬาสีสัมพันธ์ สำนักการแพทย์
รพร รณรงค์ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
รพร ประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักการแพทย์
รพร งานมหกรรมฝังเข็มครั้งที่ 5
รพร สัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 13
รพร ประกาศผล Poster Presentation
รพร อบรม " การดูแลผู้บาดเจ็บจากอาวุธสงครามหรือวินาศภัย " ภาคเช้า
รพร อบรม " การดูแลผู้บาดเจ็บจากอาวุธสงครามหรือวินาศภัย " ภาคบ่าย
รพร ตรวจประเมินมาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่และศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่
ศบฉ ให้ความรู้การปฐมพยาบาลในโครงการการแพทย์ฉุกเฉินชุมชนกู้ชีพ ปี 58 เขตหลักสี่
ศบฉ ให้ความรู้การปฐมพยาบาลในโครงการการแพทย์ฉุกเฉินชุมชนกู้ชีพ ปี 58 เขตบางพลัด
รพก การป้องกันวัณโรคในบุคลากรของโรงพยาบาล
รพจ อบรมฟื้นฟูการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2558
รพจ เปิดศูนย์สาขา APAGE Trainning Center ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้
รพจ ร่วมด้วยช่วยกัน ป้องกันไข้หวัดใหญ่
รพก รับบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ จาก คุณมาลี สุรกาญจน์กุล
รพก ร่วมใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
รพก ฝึกอบรม การให้ความรู้เพื่อป้องกันอันตรายจากเสียง
รพส ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา
ศบฉ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2558
ศบฉ จัดอบรมโครงการการแพทย์ฉุกเฉินชุมชน ตามหลักสูตรชุมชนกู้ชีพ
รพจ เลือกตั้งผู้แทนข้าราชการและผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร
รพจ มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียนอายุราชการ
รพก ประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
รพข ให้สัมภาษณ์ภารกิจของผู้อำนวยการฯผ่านดาวเทียม
รพท รับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
รพท ประกวดอาคารปลอดขยะและสำนักปลอดขยะ
รพท กิจกรรม " ตลาดนัดคนดี "
รพท คัดเลือกบุคคลต้นแบบ Best of th best
รพท การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาสัมพันธ์สำนักการแพทย์ 2558
รพท กิจกรรมรวมใจถวายพระพร 83 พรรษาองค์ราชินี
รพท ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
รพท ประชุมแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 (ครั้งที่ 1)
รพท งานกีฬาสัมพันธ์สำนักนักการแพทย์ 2558
รพท ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กิจกรรม Bike For Mom
รพท พิธีปิดโครงการ  BMI ให้ไร้พุง
รพท งานสัมมนาวิชาการ สำนักการแพทย์ ครั้งที่ 12
รพท รับมอบเครื่องชั่งน้ำหนักรถเข็น/เตียงคนไข้
รพท ชนะเลิศการประกวดอาคารปลอดขยะ
รพท ร่วมงานสถาปนาครบรอบ 31 ปี โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
รพก โรงพยาบาลคุณธรรม และการอนุรักษ์พลังงาน
รพก ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม
รพก ร่วมงานมุฑิตาจิตผุ้เกษียนอายุราชการประจำปี 2558
รพข กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2558
รพข " ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนีกไทยไม่โกง "
รพข จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ระบบ E-pis
รพก งานเลี้ยงผู้เกษียนอายุราชการ "จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน"
ศบฉ สัมมานาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ขององค์กร
ศบฉ ประชุมพยาบาลคัดกรองและสายด่วนคู่ใจ ครั้งที่ 3/2558
ศบฉ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2558
ศบฉ ประชุมเตรียมซ้อมแผนฉุกเฉินดับเพลิง อพยพหนีไฟร่วมกับ บริษัท ร.ฟ.ท. จำกัด
ศบฉ ร่วมสัมมนา MSD.Happy Society
ศบฉ ให้ความรู้การปฐมพยาบาลในโครงการการแพทย์ฉุกเฉินชุมชน
ศบฉ นิสิตสาขาเวชกิจฉุกเฉิน (Paramedic) ม.พะเยา ศึกษา ฝึกงาน ณ ศูนย์เอราวัณ
ศบฉ ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินดับเพลิง อพยพหนีไฟร่วมกับ บริษัท ร.ฟ.ท. จำกัด
ศบฉ ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล
ศบฉ ถอดบทเรียนการปฏิบัติการเหตุการณ์สาธารณภัย (กรณีระเบิดแยกราชประสงค์)
ศบฉ ภาพการสอบภาคทักษะการปฏิบัติงาน การสอบขึ้นทะเบียนพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mainContent


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7505 , 0-2220-7510  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th