สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 

:: เดือนกรกฎาคม 2558 ::
17/08/58 รพก. ต้อนรับ นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูงฯ
15/08/58 รพก. รองผุ้ว่าฯ ผุสดี ตามไท ให้เกิยรติเป็นประธานในพิธีเปิดสีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ 2558
03/08/58 รพส. โครงการพัฒนาคุณธรรมบุคลากรด้านการพยาบาล
04/08/58 รพส. โครงการพัฒนาคุณธรรมบุคลากรด้านการพยาบาล
10/08/58 รพส. ปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล (สวนดุสิต)
  รพส. กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
  รพส. กิจกรรม Big Cleanning day
04/08/58 รพว. โครงการพัฒนาชีวิต ฟื้นฟูสุขภาพและลด ละ เลิกบุหรี่ โดยการนวดกดจุด
  รพว. ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิติผู้พิการและเจ้าหน้าที่ทหาร
05/08/58 รพว. รับมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาล
06/08/58 รพว. ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมกลุ่มคุณภาพ ภาคราชการ และภาคโรงพยาบาล 2558
07/08/58 รพว. ร่วมใจแต่งกายผ้าไทยวันศุกร์
11/08/58 รพว. กิจกรรมทำบุญตักบาตร 12 สิงหา มหาราชินี
  รพว. ร่วมถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชิน
  รพว. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจฯ
13/08/58 รพว. การประชุม BMA Orthopaedic Interhospital Conference
14/08/58 รพว. ร่วมใจแต่งกายผ้าไทยวันศุกร์
  รพว. รับมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาล
15/07/58 รพว. เริ่มการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส สำนักการแพทย์ 2558
17/07/58 รพว. ร่วมใจแต่งกายผ้าไทยในวันศุกร์
  รพว. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
20/07/58 รพว. รับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเขต 2 ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558
23/07/58 รพว. ตรวจประเมินคลินิกผุ้สูงอายุ
  รพว. รับมอบรถเข็นนั้ง จำนวน 6 คัน
  รพว. โครงการอบรมเพิ่มความรู้ ปรับแนวคิดในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
17/07/58 ศบฉ. หน่วยแพทย์กู้ชีพ รพ.ตากสิน ดูและนักกีฬา ผู้ชม ในการแข่งขันกีฬาช้างน้อยเกมส์
18/07/58 ศบฉ. ร่วมสังเกตุการณ์การซ้อมแผนปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน
22/07/58 ศบฉ. ร่วมงาน Safty and Security Empowerment
23/07/58 ศบฉ. ร่วมประชุมเพื่อแนะนำหน่วยปฏิบัติการฯประจำจุดจอดสำนักงานเขตลาดพร้าว
  ศบฉ. สแตนด์บายดูแลประชาชนที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ฝั่งสำนักงาน กพ.
  ศบฉ. เตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมร่วมกับสำนักนักงานเขตลาดพร้าว
09/07/58 ศบฉ. เยี่ยมมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร
  ศบฉ. เยี่ยมมูลนิธิอาสาหนองจอก
14/07/58 ศบฉ. ร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ
15/07/58 ศบฉ. ประชุมพยาบาลคัดกรองและส่วนด่วนกู้ใจ
  ศบฉ. ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีปิดการแข่งขันสีฬาสัมพันธ์สำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2558
16/07/58 ศบฉ. ร่วมซักซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2558
01/07/58 รพท. พิธีเปิดกิจกรรม LPT Sport Day
08/07/58 รพท. กิจกรรม LPT Sport Day
17/07/58 รพท. โครงการ BMI ให้ไร้พุง (ครั้งที่ 2)
24/07/58 รพท. โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ
28/07/58 รพท. โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2558
02/07/58 รพส. การตรวจเยี่ยมระบบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อทาง รพ. ในสังกัด กทม.
14/07/58 รพส. การเข้าตรวจประเมินมาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่และศูนย์เด็กเล็กคู่นมแม
12/06/58 รพร. อบรมแนวทางการดูและผุ้ติดเชื่อ HIV
  รพร. ประชุมเตรียมความพร้อม mers-cov
16/06/58 รพร. ติดตามความก้าวมหานครแห่งความสุข
19/06/58 รพร. อบรมการสร้างเสริมพลังผู้ป่วยและญาต
24/06/58 รพร. ประชาสัมพันธ์สัปดาห์เภสัชกรรม
25/06/58 รพร. ท่านอยู่เราภูมิใจ ท่านจากไปเราคิดถึง
  รพร. อบรมโรคที่พบบ่อยในชุมชน
26/06/58 รพร. อบรมเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ
29/06/58 รพร. สัปดาห์อาเซียนในหน่วยงาน
  รพร. สัปดาห์เภสัช
30/06/58 รพร. ต้อนรับรองผุ้นวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์
  รพร. ตรวจเลือดหาเชื้อ HIV ฟรี
02/07/58 รพร. CQI ครั้งที่ 10
03/07/58 รพร. ประชาสัมพันธ์โรคไตไม่น่ากลัว ควรเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้
13/07/58 รพร. การเตรียมความพร้อม Regionalized AMI Center
  รพร. ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2558
14/07/58 รพร. ประชุมวิชาการ 2558
  รพร. แนะนำนักศึกษาแพทย์จาก ZHENG ZHOU University ประเทศจีน
21/07/58 รพก. รับมอบรถเข็นสระผม " Salon 101" จากบริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด
28/05/58 รพว. ประชุมจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติในการให้บริการในหน่วยงาน
05/06/58 รพว. การเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
09/06/58 รพว. กิจกรรม Quality round รอบที่ 2 สัปดาห์ที่ 1
15/06/58 รพว. ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลคุณธรรมและการตรวจประเมินผลการพัฒนาฯ
16/06/58 รพว. กิจกรรม Quality round รอบที่ 2 สัปดาห์ที่ 2
17/06/58 รพว. โครงการอบรมแพทย์ฉุกเฉินชุมชน รุ่นที่ 1
18/06/58 รพว. โครงการพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล รุ่นที่ 1
  รพว. โครงการอบรมแพทย์ฉุกเฉินชุมชน รุ่นที่ 2
19/06/58 รพว. โครงการพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล รุ่นที่ 2
  รพว. บทความลงหนังสือพิมพ์มุสลิม กทม.นิวส์ ฉบับที่ 12 หน้า 15
   


 

 

 

 

 

 

01/07/58
รพว. WKR SPORT DAY
รพว. เตรียมพร้อมรับมือ MER-Cov
02/07/58
รพว. สรุปแผนป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือ MER-Cov
03/07/58
รพว. ร่วมใจแต่งกายผ้าไทยวันศุกร์
09/07/58
รพว. Re-Accreditation วันที่ 1
10/07/58
รพว. Re-Accreditation วันที่ 2
09/07/58
รพก. พิธีปิดการแข่งขันวอลเล่ย์บอล กีฬาสัมพันธ์สำนักการแพทย์ 2558
09/07/58
รพก. ต้อนรับคณะตรวจประเมินศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของสำนักการแพทย์
10/07/58
รพก. ต้อนรับและสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ฯ
07/07/58
รพก. ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก University Claude Bernarol LION1 ประเทศฝรั่งเศสฯ
13/07/58
รพก. เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล
08/07/58
รพต. ข่าวสังคมประชาคมเมือง
17/07/58
รพต. ศุกร์พฤกษา ภูษาไทย
01/07/58
ศบฉ. ดูพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยปี 58 ของการท่าเรือ
02/07/58
ศบฉ. ร่วมซ่อมแผนรักษาความปลอดภัยของเรือและท่่าเรือระหว่างปรเทศ (ISPS) Code ฯ
03/07/58
ศบฉ. เตรียมความพร้อมในการร่วมฝึกซ้อมการปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี 2558
04/07/58
ศบฉ. หน่วยแพทย์กู้ชีวิต รพต. แสตนด์บายดูแลประชาชนในการแข่งขัน กรุงเทพฯไตรกีฬา ครั้งที่ 6
ศบฉ. กำหนดสอบภาคทักษะการปฏิบัติงานในการสอบขึ้นทะเบียนพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ฯ
06/07/58
ศบฉ. ประชุมคณะกรรมการฯ เรื่อง ถอดบทเรียนการซ้อมแผน @MRT สามย่าน)
ศบฉ. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2558
08/07/58
ศบฉ. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. ครั้งที่ 3/2558
10/07/58
ศบฉ. ตัวแทนองค์การอนามัยโลกจากปรเทศอิรัก เยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ศบฉ. ร่วมส่งสื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Mers-Cov
09/06/58
รพจ. ผู้ตรวจราชการสูงตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน
20/07/58
รพก. ต้อนรับคณะกรรมการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร
21/07/58
รพก. ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณของ สนอ. สนพ. และ มหาวิทยาลัยนวมินฯ 59
27/07/58
รพต. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลตากสิน ครบรอม 43 ปี
22/07/58
รพก. ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่และศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ฯ
รพก. ต้อนรับคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาศัลยศาสตร์ฯ
28/07/58
รพก. เปิดงาน เรารักตับ ครั้งที่ 14
03/08/58
รพก. พิธีปฐมนิเทศพยาบาลบรรจุใหม่ในสักกัดสำนักการแพทย์
29/07/58
รพก. ให้การต้อนรับและสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวยช่อง KURU TELEVISON 68 ฯ
07/07/58
รพก. ต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผุ้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4)
01/07/58
รพก. ต้อนรับคณะผุ้ตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ปี 58
02/07/58
รพก. ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินกลุ่มคุณภาพ สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งปรเทศไทย ฯ
02/07/58
รพก. ต้อนรับผู้สื่อข่าวสถานนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และนำผุ้สื่อข่าวชมจุดคัดกรองฯ
03/07/58
ศบฉ. ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญูจัดการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินฯ
02/06/58
รพท. รับการตรวจเยี่ยมระบบบริการทางการแพทย์และรบบส่งต่อ
03/06/58
รพท. รับการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลคุณธรรมและ Best Practice
08/06/58
รพท. รับการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน รอบที่ 2/2558
11/06/58
รพท. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยมหนีไฟ
16/06/58
รพท. รับการตรวจประเมินมหานครแห่งความสุข
17/06/58
รพท. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม BMA SPORT DAY
24/06/58
รพท. งานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2558
26/06/58
รพท. ตรวจสุขภาพข้าราชการประจำปี 2558
23/06/58
รพท. จัดตั้งจุดคัดกรอง MERS-Cov
รพท. รับบริจาคเครื่องช่วยหายใจ
25/06/58
รพท. รับมอบเงินบริจาคเพื่อมูลนิธิ
รพท. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
 

 

 

 

 

 

 mainContent


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7505 , 0-2220-7510  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th