สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 

:: เดือนมิถุนายน 2558 ::
19/06/58 รพว. เตรียมความพร้อมรับมือไวรัส MERS COV
  รพว.โครงการตรวจสุขภาพข้าราชการและลูกจ้าง กทม. ที่สำนักงานเขตหนองจอก
22/06/58 รพว.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย รุ่นที่ 1
23/06/58 รพว.ต้อนรับคณะตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 2
  รพว.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย รุ่นที่ 2
  รพว.รับมอบถ้วยกีฬาฟุตซอล สำนักการแพทย์ ประจำปี 2558
  รพว.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
24/06/58 รพว.โครงการอบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล รุ่นที่ 1
29/06/58 รพว.ต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อฯ
30/06/58 รพว.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก รุ่นที่ 1
26/05/58 รพร. อบรมการแพทย์ฉุกเฉิน
  รพร. อบรมการแพทย์ฉุกเฉิน ภาคบ่าย
03/06/58 รพร. ตรวจเยียม Best Practice และโรงพยาบาลคุณธรรม
04/06/58 รพร. Big Cleanning Day
05/06/58 รพร. เลือกตั้ง อกก. สามัญ สำนักการแพทย์
  รพร. กิจกรรมคัดแยกขยะอันตราย วันสิ่งแวดล้อมโลก
  รพร. กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว วันสิ่งแวดล้อมโลก
  รพร. ประกาศกิจกรรมรอยยิ้มประทับใจ
09/06/58 รพร. ตรวจเยี่ยม การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน
29/06/58 รพก. เปิดงานวันเทคนิคการแพทย์ไทย
05/06/58 ศบฉ. เลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
12/06/58 ศบฉ. ซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินในเหตุสาธารณภัย
22/06/58 ศบฉ. กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ EMS Nurse รุ่นที่ 2
18/06/58 ศบฉ. ตัวแทนองค์การอนามัยโลกจากประเทศเกาหลีเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน
  ศบฉ. ประชุมถอดบทเรียนการจัดการซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์กรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย 58
19/06/58 ศบฉ. พิธีจบอบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ EMS NURSE รุ่นที่ 1 ปี 58
26/06/58 ศบฉ. พิธีจบอบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ EMS NURSE รุ่นที่ 2 ปี 58
26/06/58 รพก. เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย
24/06/58 รพก. เปิดการจัดประชุมใหญ่วิชาการพยาบาลประจำปี 2558
19/06/58 รพก. ผอ. ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ช่อง PSI 22 METRO TV โทรทัศน์มหานคร
21/05/58 รพจ. สัมมนาวิชการผ่าตัดผ่านกล้อง BMIS 2015
19/05/58 รพจ. ให้ความรู้เรื่องระงับปวดของผู้สูงอายุ
26/06/58 รพจ. ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
27/05/58 รพจ. นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ให้ความรู้เรื่องการใช้ยาในผู้สูงอายุ ผ่านรายการ อโรคา life ฯ
  รพจ. ถ่ายศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง ผ่านรายการ กรุงเทพวันนี้
09/06/58 รพก. ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เข้าตรวจประเมินตัวชี้วัดตามนโยบายผู้ว่าราชการฯ
05/06/58 รพก. ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักการแพทย์
  รพก. พร้อมใจกันไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในสำนักการแพทย์
02/05/58 รพท. Mini Cleanning Day
14/05/58 รพท. โครงการอบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล
15/05/58 รพท. รับบริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ
19/05/58 รพท. ครบรอบ 26 ปี รพท. โรงพยาบาลในสวนสวย
26/05/58 รพท. โครงการอบรมสร้างผู้นำชุมชนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯ
29/05/58 รพท. ร่วมมือและประกาศเจตนารมณ์สถานศึกษาสีขาวฯ
  รพท. หนุนกฏหมายบุหรีใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย
  รพท. Big Cleanning day
04/06/58 รพก. รับหีบเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในสำนักการแพทย์
28/05/58 ศบฉ. ประชุม table Top ครั้งที่ 2
30/05/58 ศบฉ. SAMU Des Hauts-De-Seine ประเทศฝรั่งเศส เยียมชม ศึกษาดูงานระบบบริการแพทย์ฯ
31/05/58 ศบฉ. รณรงค์งดสุดบุหรี่ วันงดสูบบุหรี่โลก
29/05/58 รพก. ต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงพยาบาล
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 mainContent


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7505 , 0-2220-7510  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th