สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 
:: ประกาศรับสมัครงาน ::
****** หลักเกณฑ์การจ้างพนักงานประกันสังคมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการสังกัดสำนักการแพทย์

19 ก.ย.61 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ปีงบประมาณ 2561
31 ส.ค.61 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 7 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพย์ ครั้งที่ 2/2561
20 ส.ค.61 ประกาศ ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง สังกัด ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (เอราวัน)
6 ส.ค.61 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 10 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังฯ
1 ส.ค.61 แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2561
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2561
28 มิ.ย.61 ประกาศ ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง สังกัด โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
19 มิ.ย.61 ประกาศ ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 32 ตำแหน่ง สังกัด โรงพยาบาลตากสิน
7 มิ.ย.61 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
30 พ.ค.61 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทยทั่วไป ระดับชำนาญงาน ปีงบประมาณ 2561
25 พ.ค.61 ประกาศ ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง สังกัด โรงพยาบาลลาดกระบังฯ
26 พ.ค.61 ประกาศ ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง สังกัด โรงพยาบาลลาดกระบังฯ
22 พ.ค.61 ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1-2561
8 พ.ค.61 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา สังกัด (ศูนย์เอราวัณ)
9 เม.ย.61 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 อัตรา สังกัด (ศูนย์เอราวัณ)
27 เม.ย.61 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯครั้งที่ 1-2561
23 เม.ย.61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพย์ ครั้งที่ 1/2561
29 มี.ค.61 แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2561
15 มี.ค.61 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2561
12 มี.ค.61 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา สังกัด โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
27 ก.พ.61 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา สังกัด (ศูนย์เอราวัณ)
21 ก.พ.61 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 8 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังฯ
24 ม.ค.61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบและคัลเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดเอราวัณ
  ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 2 อัตรา สังกัดเอราวัณ
8 ม.ค.61 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังฯ
27 ธ.ค.60 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา สังกัดเอราวั
21 ธ.ค.60 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา และ นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองวิชาการ สำนักการแพทย์
12 ธ.ค.60 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
  ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 15 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
2 ต.ค.60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพย์ ครั้งที่ 2/2560
20 ก.ย.60 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ปีงบประมาณ 2560
17 ส.ค.60 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักกาแพทย์ ครั้งที่ 2/2560
4 ส.ค.60 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบัง
12 ก.ค.60 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
11ก.ค.60 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2560
31 พ.ค.60 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 18 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลตากสิน
  ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลตากสิน
30 พ.ค.60 ประกาศรับสมัครเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
24 พ.ค.60 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา สังกัดกลุ่มงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ
  ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 8 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังฯ
4 พ.ค.60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
  ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังฯ
26 เม.ย.60 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา
18 เม.ย.60 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 43 อัตรา สังกัดศูนย์เอราวัณ
  ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 17 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
4 เม.ย.60 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล สังกัดศูนย์เอราวัณ จำนวน 7 อัตรา
16 มี.ค.60 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 1 อัตรา สังกัด กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
7 มี.ค.60 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดกองวิชาการ จำนวน 1 อัตรา  
27 ก.พ.60 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักกาแพทย์
ครั้งที่ 1/2560
  ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบัง
31 ม.ค.60 รับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 30 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงฯ
9 ม.ค.60 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา สังกัด (ศูนย์เอราวัณ)
29 ธ.ค.59 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา สังกัด (ศูนย์เอราวัณ)
  ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศม์
22 ธ.ค.59 ขยายเวลาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์
22 ธ.ค.59 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2559
16 ธ.ค.59 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 43 อัตรา
1 ธ.ค.59 รับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 11 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงฯ
  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 4 อัตรา สังกัดกองวิชาการ
17 พ.ย.59 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง สังกัด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
4 พ.ย.59 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังฯ
31 ต.ค,59 ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพย์ ครั้งที่ 2/2559
  ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์
21 ต.ค.59 รับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 30 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุง
  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 5 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังฯ
20 ก.ย.59 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 52 อัตรา
19 ก.ย.59 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
5 ก.ย.59 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 4 อัตรา
18 ส.ค.59 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังฯ
17 ส.ค.59 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2559
22 ก.ค.59 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
1 ก.ค.59 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 8 อัตรา
16 พ.ค.59 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน ปีงบประมาณ 2559
15 พ.ค.59 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 22 อัตรา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
  ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 2 อัตรา สังกัดกองวิชาการ
28 เม.ย.59 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 34 อัตรา โรงพยาบาลตากสิน
21 เม.ย.59 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2559
8 เม.ย.59 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลลาดกระบังฯ จำนวน 12 อัตรา
23 มี.ค.59 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 14 อัตร
14 มี.ค.59 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 8 อัตรา
7 มี.ค.59 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา
2 มี.ค.59 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
19 ก.พ.59 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 24 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลสิรินธร
22 ธ.ค.58 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงฯ
26 พ.ย.58 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 12 อัตรา
25 พ.ย.58 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
23 พ.ย.58 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
18 พ.ย.58 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 4 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลกลาง
  ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
10 ต.ค.58 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
5 ต.ค.58 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดกองวิชาการ สำนักการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลกลาง จำนวน 17 อัตรา
28 ก.ย.58 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 8 อัตรา
14 ก.ย.58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 4/2558
9 ก.ย.58 ผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ให้ดำรงค์ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ปีงบประมาณ 2558
3 ก.ย.58 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 12 อัตรา
25 ส.ค.58 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกเป็นพนักงานประกันสังคม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 24 อัตรา
  ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกเป็นพนักงานประกันสังคม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ จำนวน 1 อัตรา
24 ก.ค.58 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลลาดกระบังฯ จำนวน 10 อัตรา
30 มิ.ย.58 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดกองวิชาการ สำนักการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
23 มิ.ย.58 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังฯ จำนวน 1 อัตรา
  ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 3 อัตรา
18 มิ.ย.58 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 7 อัตรา
9 มิ.ย.58 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
ปี พ.ศ.2558
20 พ.ค.58 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 3/2558
20 พ.ค.58 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2558
18 พ.ค.58

ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงฯ จำนวน 6 อัตรา

  ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
29 เม.ย.58 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
28 เม.ย.58 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการย้ายไปดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ห้วหน้าพยาบา
21 เม.ย.58 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 10 อัตรา โรงพยาบาลลาดกระบังฯ
  ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 32 อัตรา โรงพยาบาลตากสิ
16 เม.ย.58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2558
10 เม.ย.58 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2558
20 มี.ค.58 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2558
16 มี.ค.58 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 13 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
11 มี.ค.58 ขยายเวลาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังฯ จำนวน 1 อัตรา
25 ก.พ.58 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 7 อัตรา
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์
ครั้งที่ 2/2558
17 ก.พ.58 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์
ครั้งที่ 1/2558
9 ก.พ.58 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงฯ จำนวน 15 อัตรา
  ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังฯ จำนวน 1 อัตรา
16 ม.ค.58 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังฯ จำนวน 14 อัตรา
13 ม.ค.58 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงฯ จำนวน 5 อัตรา
9 ม.ค.58 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงฯ จำนวน 6 อัตรา
6 ม.ค.58 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานสังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน(เอราวัณ) จำนวน
1 อัตรา
  ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักงานประกันสังคม จำนวน 7 อัตรา
   

mat


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7505 , 0-2220-7510  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th