สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 

:: ประกาศรับสมัครงาน ::
****** หลักเกณฑ์การจ้างพนักงานประกันสังคมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการสังกัดสำนักการแพทย์

 
21 ม.ค.57 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 30 อัตรา โรงพายาบาลเจริญกรุงฯ
17 ม.ค.57 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดกองวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
14 ม.ค.57 ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักกาแพทย์
ครั้งที่ 2 / 2556
24 ธ.ค.56 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
17ธ.ค.56 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา
7 พ.ย.56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าัรับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2556
6 พ.ย.56
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 6 อัตรา
4 พ.ย.56 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส1 สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์
31ต.ค.56 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 จำนวน 1 อัตรา
4 ต.ค.56
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
19 ก.ย.56
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคลลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ เพื่อปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัดสำนักเขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร
4 ก.ย.56
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์
ครั้งที่ 2/2556
29 ส.ค.56
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองวิชาการ
สำนัำกการแพทย
27 ส.ค.56
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองวิชาการ
สำนัำกการแพทย
20 ส.ค.56
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 อัตรา
19 ส.ค..56
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2556
14 ส.ค..56
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการสังกัดสำกนักการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสังกัด
กองวิชาการ
 
31 ก.ค..56
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 1 จำนวน 8 อัตรา
18 ก.ค..56
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักการแพทย์
10 ก.ค..56
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองวิชาการ
สำนัำกการแพทย
  ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองวิชาการ
สำนักการแพทย์
28 มิ.ย.56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2556
19 มิ.ย.56
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ปีงบประมาณ 2556
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักการแพทย
13 มิ.ย.56
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการสังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 7 อัตรา
6 มิ.ย.56
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดโรงพยาบาลสิรินธร
31 พ.ค.56
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
24 เม.ย.56
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สังกัด กองวิชาการ จำนวน 2 ตำแหน่ง  
22 เม.ย.56
ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง ส1 จำนวน 3 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
  ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
11 เม.ย.56
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยง ส 1 จำนวน 3 อัตรา (โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)
26 มี.ค.56
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดกองวิชาการ สำนักการแพทย์  
22 มี.ค.56 ประกาศตำแหน่งว่าง โรงพยาบาลลากกระบังฯ ตำแหน่งนักจัดการทั่วไปชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-3269995 ต่อ 204 หรือ 8703) ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 19 เม.ย.56
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 อัตรา
18 มี.ค.56 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จำนวน 2 อัตรา สังกัดกองวิชาการ สำนักการแพทย
  ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการสาธารณสุขห้วงเวลา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวนหลายอัตรา สังกัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
13 มี.ค.56
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลกลาง
12 มี.ค.56
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลราชพิพัฒน
15 ก.พ.56
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
6 ก.พ.56
ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป้นราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2555

mainContent


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7505 , 0-2220-7510  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th