ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สำนักการแพทย์ ร่วมอภิปราย ระบบบริการสุขภาพคนเมือง ม.นวมินทราธิราช

          วันที่ 1 ก.พ. 60 เวลา 9.00 น. นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ร่วมอภิปราย เรื่อง ระบบบริการสุขภาพคนเมือง “Trend of Health Care Service in Urban” ในโครงการอบรม เรื่อง “Future Challnge : Urban Health Nursing” โดยมี นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 ร่วมอภิปราย และ อาจารย์ ดร.นุศ ทิพย์แสนคำ ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธราช
          นพ.พิชญาฯ กล่าวว่า แนวโน้มสถานการณ์ของเมืองปัจจุบันได้ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของคนกรุงเทพฯ ดังนั้นสำนักการแพทย์จึงได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์ การแก้ปัญหาโรคคนเมือง และสนับสนุนการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในกรุงเทพมหานคร โดยจะเชื่อมโยงการบริการสุขภาพทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ จนถึงตติยภูมิขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
          เวลา 13.00 น. อภิปราย เรื่อง Role of Nurse : Nursing Service in Urban โดยมี ดร.ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ โรงพยาบาลกลาง คุณนพวรรณ ภัทรวงศา ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 คุณศิริพรรณ ปิติมานะอารีย์ โรงพยาบาลตากสิน และ อาจารย์วณิดา มงคลสินธุ์ ดำเนินรายการ

รูปภาพและบรรยากาศในงาน