ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

โครงการสัมมนาบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างชั้น PreClinic-Clinic

          นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร(ประธาน) นายชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ศ.เกียรติคุณ พล.ท.นพ.นภดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ นางสาวสุภาพร กรลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง นายสุกิจ ศรีทิพยวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ นายขจร อินทรบุหรั่น ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ และคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการสัมมนาบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างชั้น PreClinic-Clinic ระหว่างวันที่๑-๒กุมภาพันธ์๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น ๕ สำนักการแพทย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแพทยศาสตรศึกษาระหว่างชั้นปรีคลินิกและคลินิก ด้านงานพัฒนาหลักสูตร งานพัฒนาอาจารย์ งานประเมินผลการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานกิจการนักศึกษา เพื่อพัฒนาในการเรียนการสอนแพทยศาสตรศึกษาต่อไป

รูปภาพและบรรยากาศในงาน