ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สนพ. พัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุ เพื่อประชาชนผู้สูงอายุใน กทม.

           สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัด “โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์” นำทีมโดย ดร.พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นพ.ยลชัย จงจิระศิริ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน) พร้อมบุคลากรในสาขาต่างๆที่ดูแลเกี่ยวกับการให้บริการผู้สูงอายุ เข้าดูงานในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดหนองคาย และ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 โดยเริ่มจาก ศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลจอหอ  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 ใน 6 ของพื้นที่นำร่องของโครงการพัฒนารูปแบบบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิง รวมทั้งกลุ่มอายุอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน (The Project of Long – Term Care Service Development for the Frail Elderly and Other Vulnerable People : LTOP) เพื่อการสร้างรูปแบบบริการการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงในการดำรงชีวิตประจำวัน เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร และ JICA (ปี พ.ศ. 2556-2560) พร้อมต่อด้วยการศึกษาดูงานที่ บ้านจอมแจ้งโฮมสเตย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย บ้านจอมแจ้งโฮมสเตย์ คือศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีเอกลักษณ์ของชุมชนชาวบ้านมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงในการดำรงชีวิต และมีการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และต่อด้วยที่ โรงพยาบาลอุดรธานี โดย โรงพยาบาลอุดรธานี นั้นได้รับ “รางวัลระดับดีเลิศ” คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ประจำปี 2556 ในการประชุมวิชาการเวชศาสตร์และวิทยาการด้านผู้สูงอายุ “Thailand Elderly Health Service Forum 2013” โดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

           วัตถุประสงค์การศึกษาดูงานครั้งนี้ก็เพื่อที่จะนำระบบบริการต่างที่เป็นประโยชน์ต่อการบริการผู้สูงอายุนำกลับมาพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ เพื่อที่ประชาชนผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครได้รับการบริการที่ สะดวกสบาย มีความปลอดภัย และมีระบบมาตรฐานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้