ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ปฐมนิเทศ นศพ. ปี 2559 และมอบเสื้อกาวน์

           วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ประธาน) พิธีเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 และมอบเสื้อกาวน์ ร่วมด้วย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร พลโท ศ.เกียรติคุณ นพ.นพดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการผลิตบัณฑิตแพทย์ อันเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเพื่อรับใช้สังคม โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เขตภาคเหนือตอนบนซึ่งขาดแคลนแพทย์ ในปีนี้กรุงเทพมหานครจึงได้ก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่ง โดยการพัฒนาจากการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนสู่ก้าวต่อไปทางการศึกษาในฐานะโรงพยาบาลร่วมสอนแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ซึ่งมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 1 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะได้เข้ามาศึกษาในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาแพทย์ทุกคนจะมีความสุขกับการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในระหว่างการศึกษาชั้นคลินิกและประสบความสำเร็จในการศึกษาได้เป็น “บัณฑิตแพทย์” อันเป็นความหวังของตนเอง ผู้ปกครอง สถาบัน สังคม และประเทศชาติต่อไป

           นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ แจ้งว่า สำนักการแพทย์ ได้จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกของศูนย์ฯ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเสื้อกาวน์ขาวอันเป็นสัญลักษณ์ความดีงามของวิชาชีพแพทย์ มุ่งมั่นปฏิบัติตนให้เป็นแพทย์ที่ดีต่อไปในอนาคต และเพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาแพทย์ที่ได้สำเร็จการศึกษาในชั้นปรีคลินิก และจะได้ก้าวสู่การศึกษาต่อในชั้นปีที่ 4-6 ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติทางคลินิก โดยจะฝึกทักษะการรักษาผู้ป่วยร่วมกับทีมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขในสาขาต่างๆ            นอกจากนี้นักศึกษาแพทย์จะได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับการเรียนการสอนในชั้นคลินิกด้วย โดยมีโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิก (ปีที่ 4-6) ซึ่งมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 32 คน เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์ ต่อไป
>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้