ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

เพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานพัสดุสำนักการแพทย์

           ปัจจุบันแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุเป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีประเด็นปัญหาใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอ การให้ความรู้ในเรื่องนี้จึงมีไม่สิ้นสุด ฉะนั้นเจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำเป็นต้องศึกษาติดตามหาความรู้ ทำความเข้าใจ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อป้องกันการเข้าสู่ความเสี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานในสิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ในภายหลัง
           เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 59 นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ประธานเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุในสังกัดสำนักการแพทย์ จัดโดย สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติงาน จำนวน 150 คน แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน ดังนี้ รุ่นที่ 1 จำนวน 75 คน ในวันที่ 4 – 5 ม.ค. 59 รุ่นที่ 2 จำนวน 75 คน ในวันที่ 19 และ 23 ก.พ. 59 ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์ โดยมีคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ให้การบรรยาย
           นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กล่าวว่า ระบบบริหารจัดการระบบงานที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล จะต้องส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านการพัสดุ และมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร สามารถดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องในการปฏิบัติงาน

           น.ส.กรุณา ธูปเทียนหอม เลขานุการสำนักการแพทย์ กล่าวว่า ในการจัดอบรมครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 วัน ดังนี้ วันที่แรก บรรยายสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์ วันที่สอง ฝึกภาคปฏิบัติการใช้โปรแกรม ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้