ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2561

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา) ประธาน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร)  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล (ผศ.นพ.สาธิต คูระทอง) คณะผู้บริหารโรงพยาบาล และอาจารย์แพทย์ในสังกัดสำนักการแพทย์ เข้าร่วมงาน ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์
โดย แพทยสภาได้อนุมัติให้สำนักการแพทย์ โดย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ 1.สาขาศัลยศาสตร์ 2.สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 3.สาขากุมารเวชศาสตร์ 4.สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 5.สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ซึ่งสำนักการแพทย์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น อาทิ หลักสูตรการฝึกอบรม กฎระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และสวัสดิการที่จะได้รับ ตลอดจนได้รู้จักคุ้นเคยกับคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรอันเป็นการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี

รูปภาพและบรรยากาศในงาน