ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

แนวคิด “ศาสตร์พระราชา”
ระดมยอดขุนพลขับเคลื่อนแผนแม่บทสำนักการแพทย์ 4 ปี (พ.ศ.2560-2565)

          สถานการณ์ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งด้านยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สาธารณสุขของประเทศ นโยบาย Thailand 4.0 รวมถึงนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ซึ่งส่งผลต่อบริบทของสำนักการแพทย์ จึงมีความจำเป็นต้องมีแผนแม่บทเชิงยุทธศาสตร์ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักการแพทย์ และส่วนราชการในสังกัดฯ ไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล พร้อมทั้งเป็นการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลักขององค์กรไปสู่บุคลากรทุกระดับ เกิดความเข้าใจ ประสานความร่วมมือที่ดีระหว่างกันภายในหน่วยงาน และเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ระดมพลังสมองร่วมคิด ร่วมสร้าง นำเสนอแนะโครงการต่างๆ ภายใต้แนวคิดการดำเนินงานตาม “ศาสตร์พระราชา” ซึ่งเป็นหลักในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นประธานโครงการสัมมนาเพื่อวิพากษ์แผนพัฒนาส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักการแพทย์ 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2563) ประกอบด้วย ข้าราชการระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ อำนวยการระดับต้น – สูง จำนวน 110 คน และบุคคลภายนอกซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายโครงการฯ จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน และได้รับเกียรติจาก ดร.เชษฐา ทวีศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 2(พ.ศ. 2560 – 2565) ดำเนินการโดย กองวิชาการ สำนักการแพทย์ ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรามารีส จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

           นพ.พิชญาฯ กล่าวว่า เพื่อให้ได้แผนแม่บทในการกำหนดทิศทางการพัฒนาหน่วยงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สถานการณ์โรค และโครงสร้างประชากร โดยการตระหนักถึงความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการ การสร้างความเชื่อถือ และมั่นใจในระบบบริการทางการแพทย์ การบูรณาการระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ จนถึงตติยภูมิ รวมถึงการคิดนอกกรอบในการสร้างภาคีเครือข่ายและทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดบริการทางการแพทย์ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า “เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ระบบการให้บริการทางการแพทย์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความเป็นเอกภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีและคุ้มค่าที่สุด”
รูปภาพและบรรยากาศในงาน