ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

กทม. ร่วมมือ ฟูกูโอกะ วางรูปแบบโครงการดูแลผู้สูงอายุฯ กรุงเทพมหานคร

          วันที่ 6 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุมเทเวศรวงวิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง : นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันในกรุงเทพมหานคร (Preventive Long-Term Care : PLC) โดยความร่วมมือระหว่าง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันแก่บุคลากร ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีจนถึงช่วงปลายของชีวิต
นพ. ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (ประธาน) กล่าววัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ ให้มีความรู้ ทักษะ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีจนถึงช่วงปลายของชีวิต

           กรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะเมืองฉันมิตรและมีความเชี่ยวชาญในการรับมือกับสภาวะสังคมผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก เกิดความร่วมมือในการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อการดูแลผู้สูงอายุโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาว 3 ปี ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ ไจก้า (JICA : Japan International Cooperation Agency) ในการให้ความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโลยีต่างๆ โดยคณะผู้แทนจากจังหวัดฟูกูโอกะ และไจก้า มีกำหนดเยือนกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4 – 9 กุมภาพันธ์ 2560 และเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อวางรูปแบบการจัดทำโครงการฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นำร่อง 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง และศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ
รูปภาพและบรรยากาศในงาน