ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สัมมนาเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างคณาจารย์และศิษย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

          ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “สัมมนาเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างคณาจารย์และศิษย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก” โดยมี นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง) เป็นประธาน และ พญ.สิรินาถ เวทยะเวทิน (ผู้อำนวยการกองวิชาการ) กล่าวรายงาน กองวิชาการ โดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการผลิต “บัณฑิตแพทย์” ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ซึ่งล้วนจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษารุ่นพี่ จึงได้จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างคณาจารย์และศิษย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก (โครงการรับน้อง) ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อเป็นโอกาสให้เกิดการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตระหว่างการศึกษาในชั้นคลินิกอย่างมีความสุขต่อไป

รูปภาพและบรรยากาศในงาน