ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

“สัมพันธ์จากใจ สายใยสำนักการแพทย์” เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ

            วันที่ 6 กันยายน 2559 ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 และเปิดงาน “สัมพันธ์จากใจ สายใยสำนักการแพทย์” ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2-3 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค ซึ่งในปีนี้ นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร (อดีตผู้บริหารสำนักการแพทย์) นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ดร.พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า และนพ.ชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ได้ครบกำหนดเกษียณอายุราชการด้วย นอกจากนี้แล้วยังมีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรอาวุโสจากสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งสิ้น 80ท่าน

           ดร.ผุสดีฯ ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมบุคลากรสังกัดสำนักการแพทย์ทุกคนครบเกษียณอายุราชการที่ได้เสียสละ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน อุทิศตน และเสียสละเป็นระยะเวลายาวนาน ฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหาต่างๆ มาได้ด้วยการทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังความคิด ตลอดจนกำลังใจ ในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น จนทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการสำเร็จด้วยดีเสมอมา อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่งานราชการของกรุงเทพมหานคร และประเทศชาติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ วิธีการในการทำงานและสิ่งที่ดีงามในครองตน ครองคน ครองงาน ให้แก่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้เรียนรู้ วิธีการและยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำงาน ดังทีท่านทั้งหลายได้ใช้เป็นหลักปฏิบัติและประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานตลอดมา

           นพ.สุรินทร์ฯ ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรในสังกัดฯ ที่ให้การสนับสนุน เป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างให้สำนักการแพทย์เจริญเติบโต มีความแข็งแรง มั่งคง และมีความสามัคคี กลมเกลียวเป็นหนึ่งมาโดยตลอด สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นหลังนำไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ประชาชนชาว กทม. ต่อไป

รูปภาพและบรรยากาศในงาน