ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

อบรมจัดสอบ OSCE (Objective Structured Chinical Examination)

               วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมทิพยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์ ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดสอบ OSCE (Objective Structured Chinical Examination) ซึ่งจัดโดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ มี นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ซึ่งมีข้าราชการระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ และบุคลภายนอก เข้าร่วมการฝึกอบรม โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.วราวุธ สุมาวงศ์ (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)  ศาตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เอี้ยวสกุล และรองศาสตราจารย์ นพ.กิจประมุข ตันตยาภรณ์ จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาให้ความรู้สำหรับการจัดสอบ Objective Structured Chinical Examination หรือการจัดสอบ OSCE นั้นถือเป็นเทคนิคที่ยอมรับได้ได้รับการใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการสอนและการประเมินผลทางการแพทยศาสตรศึกษาทุกระดับทั่วโลก เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของโจทย์ ผู้ป่วยมาตรฐาน และอาจารย์ผู้ให้คะแนน ซึ่งจำเป็นต้องทราบถึงวัตถุประสงค์ของการสอบ การวางแบบแปลนของเนื้อหาการสอบ การเขียนโจทย์ ฯลฯ ซึ่งอาจารย์แพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานแพทยศาสตรชั้นคลินิก จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสอบให้มีคุณภาพ ซึ่งมันสามารถช่วยวัดผลการศึกษาได้อย่างแม่นยำ

รูปภาพและบรรยากาศในงานประชุม/อบรม