ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Evidence-based medicine

          วันที่ 7 ก.ค. 60 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมทิพยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์ กองวิชาการ สำนักการแพทย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Evidence-based medicine โดยมี นพ.พิชญา นาควัชระ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) เป็นประธาน และมี นพ.ขจร อินทรบุหรั่น (ผู้อำนวยการกองวิชาการ) กล่าวรายงาน โดยมี ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ แพทย์ห้วงเวลา และแพทย์ประจำบ้านเข้าร่วมการอบรม ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พญ.อติพร อิงค์สาธิต และ ผศ.ดร.นพ.ศักดา อาจองค์วัลลิภากร มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง 1.Introduction to EBM, Formulating Clinical Question and EBM resource 2.Critical appraisal of therapy study 3.How to teach EBM in MD curriculum?

          เนื่องในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิกมีความหลากหลาย การเลือกวิธีการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้มีทักษะในการตรวจวินิจฉัยโรค กระทั่งการเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมมาใช้สำหรับผู้ป่วย เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง กองวิชาการ โดย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Evidence-based medicine ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการสำคัญของเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน สามารถใช้ข้อมูล หลักฐาน หรือ ผลการวิจัยที่เชื่อถือได้มาประกอบการพิจารณาเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์หรือกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวให้แก่นักศึกษาแพทย์ต่อไป

รูปภาพและบรรยากาศในงาน