ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สนพ.เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ “แด่คุณคนสำคัญ สายสัมพันธ์มิลืมเลือน”

(7 ก.ย. 61) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 และเปิดงาน “แด่คุณคนสำคัญ สายสัมพันธ์มิลืมเลือน” ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2-3 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค โดยมี นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.สมชาย จึงมีโชค พญ.สุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดฯ เข้าร่วมงาน ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอาวุโสจากสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งสิ้น 63 ท่าน ซึ่งมี นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นผู้เกษียณอายุราชการด้วย
นายทวีศักดิ์ฯ ได้กล่าวชื่นชมในนามของกรุงเทพมหานครขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ตั้งใจ และมุ่งมั่นเพื่อให้งานเกิดผลสำเร็จ เป็นไปตามนโยบายที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ทุกคนถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนงานให้องค์กรมีความก้าวหน้า อีกทั้งเป็นผู้ที่อุทิศแรงกาย แรงใจ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และเสียสละมาอย่างยาวนาน ฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคทำให้งานสำเร็จไปได้ด้วยดีเสมอมา ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรกรุงเทพมหานคร และประเทศชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน การครองตน ครองคน ครองงาน ให้ผู้อยู่เบื้องหลังได้เรียนรู้และนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานต่อไป
นพ.สมชายฯ กล่าวว่า บุคลากรในสังกัดฯ ที่ครบเกษียณอายุราชการทุกท่านล้วนแต่มีส่วนร่วม และเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างให้สำนักการแพทย์ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน มีความเจริญเติบโต แข็งแรง มั่นคง และมีความสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวมาโดยตลอด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ อดทน ประกอบด้วยคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นหลังนำไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

รูปภาพและบรรยากาศในงาน