ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ประชุมประสานเครือข่ายสถานพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร

          เช้านี้ (8 มีนาคม 2560) เวลา 10.00 น. นพ.พิชญา นาควัชระ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธาน พร้อม พญ.สิรินาถ เวทยะเวทิน (ผู้อำนวยการกองวิชาการ) เข้าร่วม “ประชุมประสานเครือข่ายสถานพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2560” โดยมี โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ฯ สำนักงานประกันสังคม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวเรื่อง จำนวนของผู้ประกันตน อัตราการใช้บริการและค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลในสังกัดฯ การประสายงานกับโรงพยาบาลเครือข่าย การเบิกประกันสังคมทุพพลภาพขาดทุน (เนื่องจาก Admit นาน) การเบิกซ้ำซ้อน ณ ห้องประชุมสุนทรนนท์ อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

รูปภาพและบรรยากาศในงาน