ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

นวัตกรรม สำนักการแพทย์ 2017

          วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทิพยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์ นพ.สมชาย จึงมีโชค (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานเปิดงานการสาธิตวิธีการใช้ผลงานนวัตกรรมและวิธีการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของนวัตกรรมที่ถูกนำมาใช้งานจริง โดยมีบุคลากรของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ/สาธิต นวัตกรรม ที่ถูกคัดเลือกให้นำมาใช้งานจริงได้ทุกโรงพยาบาล มากกว่า 1 ส่วนราชการ (โดยกำหนด 4 เรื่อง จากจำนวนนวัตกรรม 20 เรื่อง ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ให้นำเสนอในการสัมมนาวิชาการประจำปี สำนักการแพทย์ปี 2560) หรือ ร้อยละ 20 (4 เรื่อง) เพื่อให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ สามารถนำผลงานนวัตกรรมไปใช้ภายในโรงพยาบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงพยาบาล โดยส่วนราชการต่างๆ สามารถคัดเลือกอย่างน้อย 4 จาก 6 นวัตกรรมและนำไปใช้ ได้แก่
1.The Code - นางสาวมัลลิกา ศรีชูเปี่ยม (พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลกลาง)
2.Un Plug easy สะดวกใช้ดึงอย่างไรก็ไม่ขาด - นายโอภาส รัชตนันทวัชระ (วิศวกรเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์)
3.Saw knock เล็ก ใหญ่ ได้หมด และสดชื่น – นายมนชวัส จรทะวาทิน (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกลาง)
4.Miracle abdominal support มหัศจรรย์ผ้าพยุงหน้าท้อง – นางสาวชญาภัค บุญสูตร (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลตากสิน)
5.Easy Flu. Bag – นางสาวจุฑามาศ ชัยภิรมย์ (พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)
6.กระเป๋าเอนกประสงค์ – นางสาววิภาวรรณ โพธิ์สวัสดิ์ (พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสิรินธร)

โดยเรื่องดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี สำนักการแพทย์ และยังเป็นอีกตัวชี้วัดที่รองปลัดกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกให้เป็นตัวชี้วัดในการเจรจาต่อรองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2561 ของหน่วยงาน
รูปภาพและบรรยากาศในงาน