ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

กทม.- ศิริราช ร่วมพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา มหาราชินี (12/07/61)

12 ก.ค. 61 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์) ประธานการประชุม โครงการความร่วมมือพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ กรุงเทพมหานคร-ศิริราช เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา มหาราชินี โดยมี รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพิชญา นาควัชระ) ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (นายชาลี วชิรศรีสุนทรา) นายกสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย (ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย) ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันคุณภาพเขต 13 (นายวีระพันธ์ ลีธนะกุล) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (นายนพพร กลิ่นชื่น) และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง แนวทางการดำเนินงานความร่วมมือพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ กรุงเทพมหานคร-ศิริราช เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา มหาราชินี และมีการกำหนดแถลงข่าวฯ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย มีจำนวน 10,225,322 คน โดยในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 978,455 คน เป็นชาย 407,759 คน และหญิง 570,696 คน (ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560) กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการบริการด้านสาธารณสุขของประชากรในกรุงเทพมหานคร มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมให้แข็งแรงสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุ
            ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ได้มีการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพระดับโรงพยาบาล โดยมีการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพดังกล่าวมาแล้วระยะหนึ่ง และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีคุณูปการต่อผู้สูงอายุไทย ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมาโดยตลอด จึงมีโครงการขยายการดำเนินงานของคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพให้ครอบคลุมโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ในการพัฒนาการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย จะให้การสนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและการวิจัย ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพดังกล่าว จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการค้นพบโรคเรื้อรังในระยะเริ่มแรก ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเอง และดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี

รูปภาพและบรรยากาศในงาน