ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Medication Education)

(12 ก.ย. 61) เวลา 09.00น. รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (พญ.สุภาพร กรลักษณ์) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Medication Education) โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ – ชำนาณการพิเศษ และบุคคลภายนอกตามเป้าหมายโครงการ ได้แก่ แพทย์ประกันสังคม และแพทย์ห้วงเวลา รวมทั้งสิ้น 37 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดการเรียนการสอนแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จำเป็นเป็นต้องพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะแพทย์ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์ของนักศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในด้านแพทยศาสตรศึกษา ทั้งในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การเขียนแผนการศึกษา เทคนิคการสอนและการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมการสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบ รวมถึงวัดและประเมินผลการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการศึกษาในทุกระดับ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการสอนแพทยศาสตรศึกษามาเป็นวิทยากรการอบรมครั้งนี้  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00น. ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น4 สำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน