ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดงานประชุมวิชาการเรื่อง 
“องค์กรคุณภาพสู่โรงพยาบาลคุณธรรม”
  

        สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดงานประชุมวิชาการเรื่อง  “องค์กรคุณภาพสู่โรงพยาบาลคุณธรรม”   เพื่อเป็นการเรียนรู้ พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการดำรงชีวิตประจำวันให้มีความสุขในการทำงานและมีจิตบริการที่ดี สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความรัก ความสามัคคี และความผูกพันต่อองค์กรซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขต่อประชาชน ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557

          เวลา 8.30 น. ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย (องคมนตรี) เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ กล่าวว่า ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำระบบคุณธรรมและจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการให้บริการกับประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมผู้รับบริการได้รับน้ำใจอันงดงามจากผู้ให้บริการ อันนำมาซึ่งการพัฒนาระบบคุณภาพในการให้บริการทางการแพทย์  เพื่อพัฒนา “องค์กรคุณภาพสู่โรงพยาบาลคุณธรรม” นั้น เป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพแล้ว ยังช่วยให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน การดำรงชีวิต ที่จะส่งผลต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต

          นพ.สามารถ ตันอริยกุล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบัน สังคมไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์           ที่ผลักดันให้สังคมไทยมุ่งความสำเร็จทางวัตถุเป็นสำคัญ ซึ่งในขณะนี้ สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งโครงสร้างประชากร คือ จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลง ประกอบกับวิกฤตคุณธรรมที่สังคมให้ความสำคัญแก่ผู้ที่มีอำนาจและความร่ำรวย จนกลายเป็นสังคมวัตถุนิยม บริโภคนิยม ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุที่จะนำไปสู่วิกฤตกับสังคมไทยในอนาคต ประชาชนทุกคนจึงต้องช่วยกันแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งทำงานใกล้ชิดกับประชาชน มีพื้นฐานของความเสียสละเป็นทุนเดิม และมีระบบกำกับดูแลคุณภาพโรงพยาบาล รวมทั้งคุณภาพการบริหาร และการบริการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
          ในการจัดงานประชุมครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นองค์ปาฐกพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาองค์กรสู่โรงพยาบาลคุณธรรม” นายกล้านรงค์ จันทิก ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บรรยาย เรื่อง “คุณธรรมกับระบบบริการสุขภาพ” และปิดท้ายด้วยการเสวนา เรื่อง “ประสบการณ์การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณธรรม” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ทันตแพทย์ไพรัช กาวประเสริฐ และจากโรงพยาบาลบางมูลนาก อาจารย์ปกาศิต เรี่ยมสุวรรณ โรงเรียนบางมูลนากภูมวิทยาคม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกที่นำระบบคุณธรรม จริยธรรม มาใช้แล้วเป็นผลสำเร็จ
          ซึ่ง นพ.สามารถ ยังได้กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักการแพทย์เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการสร้างเสริมวัฒนธรรมขององค์กรที่ดี ในด้านการให้บริการทางการแพทย์ ด้วยการเน้นระบบคุณธรรมและจริยธรรม การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ให้สามารถนำหลักคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดความสุขและความมั่นคงต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป