ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

กทม. ต่อยอดการศึกษาเปิดเทรนแพทย์ประจำบ้าน ก้าวสู่ปีที่ 2สาขาศัลยศาสตร์ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา สาขากุมารเวชศาสตร์

           วันที่ 15 มิ.ย. 59 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการอบรม 2559 สาขาศัลยศาสตร์ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และสาขากุมารเวชศาสตร์ โดยมี นายแพทย์สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักการแพทย์ ผู้แทนจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ผู้บริหารโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและแพทย์ผู้เข้ารับการอบรม ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จับมือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลพระมงกุฏ เปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ก้าวสู่ปีที่ 2 เป็นการศึกษาหลังปริญญาของแพทยศาสตรศึกษา เพื่อให้บัณฑิตแพทย์สามารถปฏิบัติงานด้านการแพทย์เฉพาะทางได้อย่างมีคุณภาพ โดยได้เริ่มจัดให้มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านครั้งแรกในปีการอบรม 2558 ประกอบด้วยสาขาศัลยศาสตร์ และสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ส่วนในปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ได้เปิดการอบรมเป็น 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาศัลยศาสตร์ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และต้อนรับน้องใหม่สาขากุมารเวชศาสตร์

           นายแพทย์สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กล่าวว่า การฝึกอบรมสาขาศัลยศาสตร์ ถือเป็นสาขาแรกของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภาในการเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน จำนวนปีละ 4 คน โดยมีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นพี่เลี้ยง โดยเข้ารับการฝึกอบรมในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จำนวนปีละ 3 คน เข้ารับการฝึกอบรมในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และสาขากุมารเวชศาสตร์ จำนวนปีละ 3 คน โดยมีโรงพยาบาลพระมงกุฎเป็นพี่เลี้ยง เข้ารับการฝึกอบรมในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ นับได้ว่าเป็นการรวมการใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อแพทย์ประจำบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อก้าวสู่การพัฒนาทางด้านวิชาการและเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป

           นายแพทย์พีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เป็นการฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ ให้แพทย์สามารถรับมือกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก สังคม ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อันเป็นการฝึกในเชิงลึกเกี่ยวกับการแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งจะส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วยต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการขยายความร่วมมือของเครือข่ายทางการแพทย์อีกด้วย จึงขอขอบคุณคณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ผู้บริหาร และบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ร่วมมือและสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ความชำนาญในสาขาที่ต้องการแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลจากแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป
>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้