ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ลั่นฆ้องชัย เปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุสำนักการแพทย์ ประจำปี 2558

           เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกด้านและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีแนวทางการพัฒนาโดยการปฏิรูประบบสุขภาพให้เป็นองค์รวม มุ่งเน้น การสร้างสุขภาพมากกว่าซ่อมสุขภาพ ผู้สูงอายุมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม สามารถสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองได้อย่างน้อยร้อยละ 60 จากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น รวมทั้งสวัสดิการที่แตกต่างไปจากบุคคลกลุ่มอื่นๆ
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยโรงพยาบาลในสังกัด 9 แห่ง ได้แก่ รพ.กลาง   รพ.ตากสิน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ รพ.เวชการุณย์รัศมิ์                รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รพ.ราชพิพัฒน์ และ รพ.สิรินธร จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ    มาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 6 หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งมี รพ.สิรินธร รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในปีนี้ และยังมีการเพิ่มชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นอีกแห่งด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานพัฒนางานด้านผู้สูงอายุของสำนักการแพทย์       ที่สนับสนุนให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และตามแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครด้านมหานครแห่งความสุข ตามแนวทาง            รักกรุงเทพฯ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ
เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (15 ธ.ค. 58) พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ตีฆ้องยักษ์เพื่อเป็นการอวยชัยในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ สำนักการแพทย์ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 6 จัดโดย รพ.สิรินธร ณ สนามกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์กีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานครไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง โดยมี นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า           รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักการแพทย์ ตลอดจนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในสังกัดโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

 พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ สำนักการแพทย์ ประจำปี 2558 ได้ดำเนินการจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสออกกำลังกายกันอย่างทั่วถึง โดยใช้กิจกรรมทางการกีฬาและการประกวดกองเชียร์เป็นสื่อ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงพยาบาล
ขณะที่ นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กล่าวแสดงความชื่นชมในความตั้งใจของชมรมผู้สูงอายุในสังกัดโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง ที่ให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ ได้มีการส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านการประกวดกองเชียร์          ที่กำหนดขึ้น 7 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย เปตอง ซัฟเฟิลบอร์ด ปาเป้า โยนห่วง โบว์ลิ่งสนาม เดินทน และกองเชียร์ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กว่า 600 คน ซึ่งกำหนดการจัดการแข่งขัน    วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00-16.00 น. ณ สนามกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์กีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานครไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้