ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

คณะกรรมการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์

          วันนี้ (17 ต.ค. 59) เวลา 13.30 น. นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์) ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน (นพ.สมชาย จึงมีโชค รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ รักษาราชการแพทย์ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) การประชุมคณะกรรมการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 7/2559 โดยมี พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นพดล วรอุไร (คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง การติดตามความก้าวหน้า งานพัฒนาหลักสูตร งานพัฒนาอาจารย์ งานปรันคุณภาพศึกษา งานประเมินผลการศึกษา ฯลฯ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การบริหารของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และความคืบหน้าผลการจัดการเรียนการสอน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน