ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

รองผู้ว่าฯมอบ ประกาศนัยบัตร แก่ ผู้สำเร็จหลักสูตร บพส.8

            วันที่ 19 เวลา 14.00 น. ดร.ผสุดี ตามไท (รองผู้ว่าราชการกรุงเทพหมานคร) ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 8 โดยมี นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นพ.ชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ และผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร เข้าร่วมต้อนรับ จากนั้น ดร.ผุสดีฯ ยังให้เกียรติมอบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์
                        ดร.ผุสดี กล่าวว่า การทำงานของท่านนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงาน เพราะว่าเป็นงานที่ต้องเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ เพื่อผลักดันนโยบายขององค์กรไปสู่ความสำเร็จ โดยหลักสูตรนี้จะสามารถเพิ่มพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ในการทำงาน และพัฒนาทัศนคติ โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานตามภารกิจหน้าที่ ซึ่งนับวันจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น และประกาศนียบัตรอันนี้ เป็นเครื่องแสดงถึงความรู้ความสามารถ ที่เพิ่มพูนจากการฝึกอบรม ซึ่งเป็นคุณสมบัติของนักบริหารเชิงสร้างสรรค์อย่างแท้จริง

รูปภาพและบรรยากาศในงาน