ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ รพร.

          วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.39 น. ณ มณฑลพิธีโครงการสร้างศูนย์แพทย์ศาสตร์ฯ ถนนเลียบคลองปทุม เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระวันรัต ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ (รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ประธานฝ่ายฆราวาส นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ (ปลัดกรุงเทพมหานคร) นายพิชญา นาควัชระ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) พร้อมด้วย นายชาลี วชิรศรีสุนทรา (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ นางสาวพะเยาว์ จิตกระโชติ (ผู้บริจาคที่ดินจำนวน 5 ไร่) และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ โดย สมเด็จพระวันรัต ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้ทำพิธีเจิมไม้มงคล 9 อย่าง แผ่นอิฐ ทาอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์แล้วตอกไม้มงคล 9 อย่าง ตามลำดับ แล้ววางแผ่นอิฐทอง นาก เงิน ลงในหลุมศิลาฤกษ์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นโครงการและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริจาคที่ดิน และผู้เกี่ยวข้องที่มีความตั้งใจดำเนินการให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนและกรุงเทพมหานคร ต่อไป
สำหรับ อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อสูงอายุ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น กว้างประมาณ 20 เมตร ยาวประมาณ 40 เมตร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,400 ตารางเมตร ได้รับความอนุเคราะห์การออบแบบจากสำนักงานออกแบบ สำนักโยธา ค่าก่อสร้างประมาณ 40,000,000 บาท ในเนื้อที่ 5 ไร่ จากการบริจาคที่ดินโฉนดเลขที่ 90550 เลขที่ดิน 275 ตั้งอยู่บริเวณถนนเลียบคลองปทุม แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ของนางสาวพะเยาว์ จิตกระโชติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุมในมิติต่างๆของชีวิต ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องนำความรู้ไปให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตในชุมชนและสังคมได้อย่างสันติสุขและยั่งยืน สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามอัตภาพไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่นซึ่งจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต่อไป

รูปภาพและบรรยากาศในงาน