ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 1

          วันที่ 20 มี.ค. 61 เวลา 13.30 น. นพ.พิชญา นาควัชระ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) ประธานในพิธีเปิด “การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 1” โดยมี นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) กล่าวรายงาน ในงานมีคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดและนอกสังกัดเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์

สำหรับหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 1 นั้น จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ สมรรถนะทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลไปอย่างต่อเนื่อง ได้พัฒนาทักษะ แนวคิด สามารถบริหารจัดการ กำหนดทิศทาง กลยุทธ์ การดำเนินงานและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการแพทย์และสาธารณสุขในองค์กรได้อย่างมีปะสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงเป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแบะจรรยาบรรณ
รูปภาพและบรรยากาศในงาน