ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

อบรมเชิงปฏิบัติการฯ งานวิจัยทางการแพทย์

           วันทื่ 21 มิ.ย. 59 เวลา 08.30 น. นพ.ชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (ประธาน) เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกข้อมูลการวิจัยด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นพ.เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการกองวิชาการ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติวิทยากรจาก ดร.เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร อาจารย์สุทธิพล อุดมพันธุรัก นักวิจัยหน่วยระบาดวิทยาคลินิก สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศาสตราจารย์คลินิก พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก ที่ปรึกษาการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดฯ แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ สาขาสูติ-นรีเวชศาสตร์ และบุคลากรสายงานวิจัยของสำนักการแพทย์ รวมทั้งสิ้น 44 คน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักการศึกษา เขตคลองสาน
นพ.ชูวิทย์ฯ กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยอย่างมีคุณภาพ นับเป็นเรื่องที่เหมาะสมอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical Packages for Social Scirnce) ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการข้อมูลที่สำคัญ ตั้งแต่การบันทึกข้อมูล การนำเสนอ และวิเคราะห์ทางสถิติที่หลากหลายตามที่ผู้วิเคราะห์ต้องการ โดยความรู้เรื่องการบันทึกข้อมูลการวิจัยด้วยคอมพิวเตอร์ดังกล่าว จะช่วยให้แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานวิจัย อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ให้กับตัวบุคลากรเองและหน่วยงานต่อไป
           นพ.เกรียงไกรฯ กล่าวว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางคลินิก มีประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการแพทย์และสาธารณสุข และสามารถทำวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ สามารถนำไปใช้ในงานบริการ งานวิชาการ และการเรียนการสอนได้ โดยความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานวิจัย ประกอบด้วย การวางแผนการวิจัย การดำเนินการเก็บข้อมูลทางสถิติ โดยเฉพาะขั้นตอนการบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสม และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เป็นขั้นตอนที่สำคัญก่อนจะทำการวิเคราะห์ข้อมูล

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้