ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สนพ. จัดประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม”

วันที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์) ประธานเปิด งานประชุมวิชาการเครือข่ายโรงพยาบาลคุณภาพ สำนักการแพทย์ ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” โดยมี รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพิชญา นาควัชระ) ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (นายชาลี วชิรศรีสุนทรา) คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ และบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วม ในงานมีการพูดเกี่ยวกับประเด็น มาตรฐาน HA ฉบับใหม่ โดย นพ.กิตตินันท์ อนรรฑมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พร้อมพบกับการเสวนาหัวข้อ “เคล็ดไม่ลับกับ Smart to Reacc” จากทีมวิทยากรจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง
สำนักการแพทย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อกระบวนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร และมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน จึงมีนโยบายจากผู้บริหารสำนักการแพทย์มอบหมายให้ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายโรงพยาบาลคุณภาพ สำนักการแพทย์ ขึ้นในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเพิ่มพูนความรู้ การเสริมสร้างพลังของบุคลากร นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลที่ดี และเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานและยั่งยืนต่อไป

รูปภาพและบรรยากาศในงาน