ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

กีฬาสร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุประจำปี 2561

          วันที่ 22 ก.พ. 61 เวลา 11.45 น. นพ.พิชญา นาควัชระ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) ให้เกียรติเป็นประธานใน งานกีฬาสร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุประจำปี 2561 โดยมี นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) พญ.สุภาพร กรลักษณ์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในสังกัดฯ และ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลในสังกัดฯ เข้าร่วมงาน ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี จากการสำรวจของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ พบว่าประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553 –พ.ศ.2583 จะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นถึง 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32) ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุน สถานภาพ บทบาทและกิจกรรมของผู้สูงอายุ รัฐบาลและกรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ทั้งการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับครอบครัว ชุมชนและสังคม  และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สนุกสนานเพลิดเพลิน มีการพัฒนาด้านอารมณ์ที่ดี และสามารถพัฒนาชีวิตที่ดี เช่น ร้องเพลง เต้นรำ การออกกำลังกาย และเล่นกีฬา โดยสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุของแต่ละโรงพยาบาลในสังกัดฯ เพื่อเป็นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน สร้างความสามัคคีเป็นหมู่คณะ และกิจกรรมต่างๆ

สำหรับกีฬาสร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุประจำปี 2561 ในปีนี้จัดขึ้นโดย โรงพยาบาลกลางรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน โดยจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ทั้งหมด 6 ประเภท ประกอบด้วย เปตองชาย/หญิง ประเภททีม ทีมละ 3 คน ซัฟเฟิลบอร์ดชาย/หญิง ประเภททีม ทีมละ 3 คน ปาเป้าชาย/หญิง ประเภททีม ทีมละ 3 คน โยนห่วงชาย/หญิง ประเภททีม ทีมละ 3 คน โบว์ลิ่ง และเดินทนชาย/หญิง ประเภททีม ทีมละ 3 คน และประกวดเชียร์ลีดเดอร์
รูปภาพและบรรยากาศในงาน