ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

แนวทางการพัฒนาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกสำนักการแพทย์

                 บ่ายนี้ (22 มี.ค. 60) พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (ประธาน) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ เพื่อติดตามผลสรุปข้อมูลการดำเนินงาน การบริการ และความคืบหน้า พร้อมร่างการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการ 4 ปี เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่แผนกผู้ป่วยในคู่ขนานกับแพทย์แผนปัจจุบันครบทุกโรงพยาบาลในสังกัดฯ ซึ่งขณะนี้มีโรงพยาบาลให้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้แก่ รพ.กลาง รพ.ตากสิน รพ.เจริญประชารักษ์ รพ.ราชพิพัฒน์ และ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยสามารถเบิกจ่ายได้บางรายการแล้วในกรมบัญชีกลางทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการสามารถติดต่อสอบถามโรงพยาบาลนัดหมายวันและเวลา

รูปภาพและบรรยากาศในงาน