ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

การฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่น 9 (บพส.9)

          (22 มิ.ย. 60) การฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 9 (บพส.9) ได้รับเกียรติจาก นพ.วงวัฒน์ ลีวลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย บรรยาย เรื่องหลักระบาดวิทยาและเฝ้าระวังโรค และ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) บรรยาย เรื่องการคิดเชิงระบบและการบริหารการเปลี่ยนแปลง ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน