ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

กำหนดแนวทางจัดทำแผน ปี 61 สำนักการแพทย์

          วันที่ 22 พ.ย. 59 เวลา 09.00 น. 59 ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 อาคารสำนักการแพทย์ นพ.สมชาย จึงมีโชค รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมด้วย พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และ พญ.สิรินาถ เวทยะเวทิน ผู้อำนวยการกองวิชาการ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักการแพทย์ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 โดยใช้แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นกรอบในการจัดทำแผนหน่วยงานพร้อมโครงการที่จะของบประมาณ ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลวิเคราะห์ความสอดคล้อง ภายในวันที่ 30 พ.ย. 59

รูปภาพและบรรยากาศในงาน