ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg
โรงพยาบาลตากสิน เปิดประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 14

               สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ จัดโครงการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ชั้นปีที่ 4-5 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เป็นการจัดกิจกรรมสันทนา และให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมกันบริจาคเงินจำนวนทั้งสิ้น 5,310 บาท เพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560  เป็นกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ณ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในการเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดแนวคิดและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร ตลอดจนการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

รูปภาพและบรรยากาศในงาน