ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

รองผู้ว่าฯ ประกาศนโยบาย “องค์กรคุณธรรม” นำร่อง 3 หน่วยงาน กทม.

           รองผู้ว่าฯ ประกาศนโยบาย “องค์กรคุณธรรม” นำร่อง 3 หน่วยงาน กทม.

            ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมหน่วยงานนำร่องของกรุงเทพมหานครตามนโยบายองค์กรคุณธรรม พร้อมประกาศนโยบาย “องค์กรคุณธรรม” ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ สร้างจิตสำนึกที่ดี มีศักยภาพการให้บริการอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นำร่อง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักการศึกษา
            วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดการประชุมหน่วยงานนำร่องของกรุงเทพมหานครตามนโยบายองค์กรคุณธรรม พร้อมประกาศนโยบาย “องค์กรคุณธรรม” ของกรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษ “องค์กรคุณธรรม” และนายแพทย์ชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง นำเสนอการดำเนินงาน “โรงพยาบาลคุณธรรม” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักการศึกษา จำนวนกว่า 500 คน เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาและขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน
            กรุงเทพมหานคร มุ่งมั่นเดินหน้าสร้างองค์กรคุณธรรม “จากแนวคิดคุณธรรม นำสู่... การสร้างคนดีให้บ้านเมือง” ซึ่งมีนโยบายในการสร้างคนดี มีคุณธรรมคืนสู่สังคม เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้เกิดขึ้นทุกองค์กร กำหนดให้มีหน่วยงานนำร่องตามนโยบายองค์กรคุณธรรมของกรุงเทพมหานคร 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักการแพทย์ “โรงพยาบาลคุณธรรม” สำนักอนามัย “ศูนย์บริการสาธารณสุขคุณธรรม” และสำนักการศึกษา “โรงเรียนคุณธรรม” โดยแนวทางของโรงพยาบาลเน้นการให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตร มีคุณภาพควบคู่กับระบบที่เป็นธรรม แนวทางของศูนย์บริการสาธารณสุขเน้นการดูแลและส่งเสริมสุขภาพด้วยคุณธรรม เป็นมิตรกับชุมชน และแนวทางของโรงเรียนเน้นการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน สร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป
            นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กล่าวว่า สำนักการแพทย์ เป็นหน่วยงานแรกของกรุงเทพมหานครที่เริ่มนำหลักการสร้างองค์กรคุณธรรมมาใช้เมื่อปี พ.ศ. 2557 ภายใต้ชื่อโครงการ “โรงพยาบาลคุณธรรม” จึงมีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดทุกแห่งเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ในด้านการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาล ด้วยการเน้นระบบคุณธรรมและจริยธรรม การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม และได้พิจารณาร่วมกันกำหนดอัตลักษณ์ขึ้นว่า “รับผิดชอบ โปร่งใส ใส่ใจบริการ” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน “โรงพยาบาลคุณธรรม”
>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้