ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

เรียนรู้ เข้าใจ ให้การปรึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องโรคเอดส์

          นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเขิงปฏิบัติการการให้การปรึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องโรคเอดส์ (Basic HIV Counseling) เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2560 ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์ จัดโดย กองวิชาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ มีความรู้ ทักษะในการให้การปรึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องโรคเอดส์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการให้บริการปรึกษาก่อนตรวจเลือด และแจ้งผลเลือดให้แก่ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น (รุ่นละ 48 คน) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-26 พ.ค.2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-16 มิ.ย.2560 และขอขอบคุณทีมวิทยากร นำโดย นางสุวลักษณ์ อัศดรเดชา นางธิดารัตน์ พุ่มอินทร์ นางวีราวัลย์ สุพรรณรัตน์ และนางสาวดารกา แสงสุกใส ที่ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนปัญหาตลอดการอบรมในโครงการฯ ครั้งนี้

รูปภาพและบรรยากาศในงาน