ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

“นพลักษณ์” พัฒนาตนเอง เข้าใจผู้อื่น ต่อยอดแพทย์ที่ดีในอนาคต

          ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตนเอง เข้าใจตนเอง ภายใต้หลักการนพลักษณ์ (Enneagram) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 โดยมี นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 2 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาสำนักการแพทย์ เข้าร่วมโครงการ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.พิชัย อฏฐสกุล (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) นพ.ดารุจ อนิวรรตนพงศ์ (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) อ.วริสรา มีภาษณี นพ.กันต์พัฒน์ ราชไชยา (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์) มาเป็นวิทยากร สำหรับโครงการฯนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ท อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

หลักการนพลักษณ์ (Enneagram) เป็นหลักการพัฒนาตนเองโดยแบ่งคนออกเป็น 9 ประเภท เพื่อการเข้าใจตนเองและคนรอบข้าง และพัฒนาตนเองอย่างมีทิศทาง ลดความเครียด ทำให้เกิดมิตรภาพ และความสัมพันธ์อันดีบนพื้นฐานของความเข้าใจกันและกัน ระหว่างนักศึกษาแพทย์ด้วยกัน นักศึกษาแพทย์กับกลุ่มเป้าหมายอื่นที่นักศึกษาแพทย์ต้องเกี่ยวข้องด้วย เช่น อาจารย์แพทย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง นักศึกษาแพทย์สามารถให้การดูแลผู้ป่วยภายใต้หลักการนพลักษณ์ (Enneagram) ได้อย่างมีความเข้าใจ รวมถึงพัฒนาต่อยอดเพื่อดำรงตนให้เป็นแพทย์ที่ดี
รูปภาพและบรรยากาศในงาน