ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สนพ. เตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษาแพทย์ประจำปีการศึกษา 2560

                 วันนี้ (24 มี.ค. 60) เวลา 13.30 น. นพ.พิชญา นาควัชระ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการประชุม คณะกรรมการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 3/2560 โดยมี พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นพดล วรอุไร (คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) คณะกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อเข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง การลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินแบะนิติศาสตร์ ระหว่างโรงพยาบาลตำรวจ การจัดทำ มคอ. 3 ของชั้นปี ที่ 4 และ 5 ปีการศึกษา 2560 งานปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน